menusearch
javapro.ir

♨️ جلسه دهم - کلاس JTabel در جاوا

جستجو
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ۱۶:۴۱:۳۵
۱۳۹۶/۳/۱۱ پنج شنبه
(7)
(0)
♨️ جلسه دهم - کلاس JTabel در جاوا
♨️ جلسه دهم - کلاس JTabel در جاوا

فهرست جلسات آموزش گرافیک در جاوا

جلسه اول | معرفی Swing در جاوا

جلسه دوم | کلاس JButton در جاوا

جلسه سوم | کلاس JLabel در جاوا

جلسه چهارم | کلاس JTextField درجاوا

جلسه پنجم | کلاس JTextArea در جاوا

جلسه ششم | کلاس JPasswordField در جاوا

جلسه هفتم | کلاس JCheckBox در جاوا

جلسه هشتم | کلاس JRadioButton در جاوا

جلسه نهم | کلاس JComboBox در جاوا

جلسه دهم | کلاس JTabel در جاوا

جلسه یازدهم | کلاس JOptionPane در جاوا

جلسه دوازدهم | ساخت منو گرافیکی در جاوا

جلسه سیزدهم | کلاس JPopupMenu در جاوا

جلسه چهاردهم | کلاس JSeparator در جاوا

جلسه پانزدهم | کلاس JProgressBar در جاوا

جلسه شانزدهم | کلاس JTree در جاوا

جلسه هفدهم | کلاس JColorChooser

جلسه هجدهم | کلاس JSlider در جاوا

جلسه نوزدهم | کلاس JSpinner در جاوا

جلسه بیستم | کلاس JPanel در جاوا

جلسه بیست و یکم | کلاس JFileChooser در جاوا

جلسه بیست و دوم | کلاس JLayeredPane در جاوا

جلسه بیست و سوم | استفاده از ToolTip در جاوا

جلسه بیست و چهارم |تغییر آیکون Frame در جاوا

جلسه بیست و پنجم | کلاس Graphics در جاوا

جلسه بیست و ششم | نمایش تصویر در Swing

 

آموزش رایگان گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا را در سایت جاواپرو دنبال کنید

 

یکی دیگر از کلاس های موجود در پکیج Swingکلاس JTable است. کلاس JTable برای نمایش داده ها در یک فرم جدولی استفاده می‌شود.همان طور که هر جدولی دارای سطر و ستون است، شی ایجاد شده از کلاس JTable ترکیبی از سطر و ستون است. برای درکی از شکل ظاهری اجزای گرافیکی JTable تصویر(1) را مشاهده کنید:

 

آموزش jtable در جاوا

 

•  در تصویر(1) یک JTable داریم که از تعدادی سطر و ستون تشکیل شده است.

 

سازنده های پرکاربرد کلاس JTable :

 

توصیفسازنده
ایجاد یک جدول با سلول های خالیJTable()
ایجاد یک جدول با داده های مشخص شدهJTable(Object[][] rows, Object[] columns)


•  دیگه فعلا تئوری رو رها می‌کنیم میریم سراغ حل مثال! در خلال بررسی مثال ها سایر مفاهیم ،ویژگی ها و متدهای کلاس JTable را بررسی می‌کنیم.


مثال:

 

package swing_javalike ;
import javax.swing.*;    
public class TableExample {    
  JFrame f;    
  TableExample(){    
  f=new JFrame();    
  String data[][]={ {"101","hasan","670000"},    
                        {"102","jafar","780000"},    
                        {"103","maryam","700000"}};    
  String column[]={"ID","mina","SALARY"};         
  JTable jt=new JTable(data,column);    
  jt.setBounds(30,40,200,300);         
  JScrollPane sp=new JScrollPane(jt);    
  f.add(sp);         
  f.setSize(300,200);    
  f.setVisible(true);    
}     
public static void main(String[] args) {    
  new TableExample();    
}    
}


خروجی: تصویر(2)

 

آموزش ایجاد جدول در زبان جاوا

 

String data[][]={ {"101","hasan","670000"},
{"102","jafar","780000"},
{"103","maryam","700000"}};•  یک آرایه دو بعدی تعریف کرده و داده های خود را درون آن میریزیم.این آرایه دو بعدی قراره داده های جدول JTabel ما را تشکیل خواهد داد.

 

String column[]={"ID","mina","SALARY"};


•  یک آرایه یک بعدی تعریف کرده و داده هایی را درون ان می‌ریزیم، داده های این آرایه عنوان های ستون جدول JTabel ما را تشکیل خواهد داد.
•  پس تا اینجا داده های جدول را درون یک آرایه دو بعدی و داده های عناوین ستون جدول را درون یک آرایه یک بعدی ریختیم.

 

JTable jt=new JTable(data,column);


•  برای ایجاد جدول در برنامه از کلاس JTabel شی ایجاد کرده ایم.درون سازنده این کلاس آرایه دوبعدی data که حاوی داده های جدول و آرایه یک بعدی column که حاوی عنوان های ستون جدول است را قرار داده ایم.

 

jt.setBounds(30,40,200,300)


•  تعیین مختصات و ابعداد جدول خود در فریم

 

JScrollPane sp=new JScrollPane(jt);

 

 


کلاس JScrollPane :


برای افزودن قابلیت اسکرول به اجزای گرافیکی، مدیریت نمایش،افقی یا عمودی بودن اسکرول بارها و نمایش عنوان های سطر و ستون استفاده می‌شود. در تصویر(3) یک اسکرول بار افزوده شده به یک TextField را مشاهده می‌کنید:

 


آموزش ایجاد جدول در جاوا


•  برای افزون یک اسکرول بار و تعیین عنوان سطر و ستون و.. کافیست از کلاس JScrollPane شی ایجاد کنیم و درون پارامتر سازنده کلاس شی از اجزای گرافیکی مربوطه قرار دهیم.


•  برای افزودن اسکرول بار و تعیین ستون برای جدول خود از JScrollPane استفاده می‌کنیم. روش کار هم به این صورته که ابتدا از کلاس JTabel شی ایجاد می‌کنیم و سی ایجاد شده را درون پارامتر سازنده کلاس JScrollPane قرار می‌دهیم:

 

JTable jt=new JTable(data,column);
JScrollPane sp=new JScrollPane(jt);


پس هنگام ایجاد جدول JTabel در برنامه حتما باید از کلاس JScrollPane استفاده کنیم.

 

1.  f.add(sp);
2.  f.setSize(300,200);
3.  f.setVisible(true);


1.  افزودن شی از JScrollPane به فریم خود
2.  تعیین ابعداد فریم
3.  برای نمایش فریم و تمام اجزای گرافیکی برنامه کاربرد دارد

مثال از JTabel و استفاده از اینترفیس List select ionListener:

 

package javalike  ;

import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;

public class TableExample {
  public static void main(String[] a) {
      JFrame f = new JFrame("Table Example");
      String data[][] = { { "101", "Amit", "670000" },
              { "102", "Jai", "780000" }, { "101", "Sachin", "700000" } };
      String column[] = { "ID", "NAME", "SALARY" };
      final JTable jt = new JTable(data, column);
      jt.setCell select ionEnabled(true);
      List select ionModel  select = jt.get select ionModel();
           select .set select ionMode(List select ionModel.SINGLE_ select ION);
           select .addListelectionListener(new List select ionListener() {
          public void valueChanged(List select  ionEvent e) {
              String Data = null;
              int[] row = jt.get select edRows();
              int[] columns = jt.get select edColumns();
              for (int i = 0; i < row.length; i++) {
                  for (int j = 0; j < columns.length; j++) {
                      Data = (String) jt.getValueAt(row[i], columns[j]);
                  }
              }
              System.out.println("Table element select ed is: " + Data);
          }
      });
      JScrollPane sp = new JScrollPane(jt);
      f.add(sp);
      f.setSize(300, 200);
      f.setVisible(true);
  }
}خروجی:تصویر(4)

 

آموزش jtable در جاوا

 

اگر هر عنصر درون سلول های جدول را انتخاب کنید، مقدار عنصر انتخاب شده در کنسول نمایش داده می‌شود، مثلا اگر ما عنصر Jai موجود در سلول جدول را انتخاب کنیم خروجی بصورت زیر خواهد بود: تصویر(5)

 

آموزش آسان گرافیک در جاوا

 

خروجی در کنسول:

 

 

Table element select  ed is: Jai
Table element select  ed is: Jai


توضیحات:

 

jt.setCell   select ionEnabled(true);این متد قابلیت انتخاب سطر و ستون سلول های جدول را تعیین می‌کند.

 

List select ionModel  select = jt.get select ionModel();
          select .set select ionMode(List select ionModel.SINGLE_ select ION);
          select .addList select ionListener(new List select ionListener() {
          public void valueChanged(List select ionEvent e) {
              String Data = null;
              int[] row = jt.get select edRows();
              int[] columns = jt.get select edColumns();
              for (int i = 0; i < row.length; i++) {
                  for (int j = 0; j < columns.length; j++) {
                      Data = (String) jt.getValueAt(row[i], columns[j]);
                  }
              }
              System.out.println("Table element select ed is: " + Data);
          }
      });

 
•  این دستورات برای این است که وقتی یکی از سلول های جدول انتخاب می‌شود عمل خاصی رخ دهد.به این صورت که وقتی ما یکی از سلول های جدول را انتخاب می‌کنیم یک رویداد رخ میدهد که متد valueChanged آن را دریافت می‌کند و دستورات درون بدنه خود را اجرا می‌کند. که در این جا مقدار سلولی که انتخاب شده درون کنسول چاپ می‌شود.


•  متد get select ionModel جریانی از مدل انتخاب را برمیگرداند.
•  جریانی از مدل های انتخاب شده از جدول را درون شی از کلاس List select ionModel می‌ریزیم.
•  کلاس List select ionModel مجموعه ای از مدل های انتخاب را در خود جا می‌دهد.

 

  select .set select ionMode(List select ionModel.SINGLE_ select ION);


 
•  در این دستور در هر زمان تنها یک ایندکس لیست را می‌توانیم انتخاب کنیم.
•  با متد addList select ionListener شی از اینترفیس List select ionListener به List select ionModel اضافه می‌کنیم.
•  متد valueChanged در برابر تغییر انتخاب واکنش نشان می‌دهد.این متد رویداد مربوط به انتخاب را دریافت می‌کند. خب این متد درون اینترفیس List select ionListener قرار دارد، پس برای استفاده از این متد باید از اینترفیس List select ionListener شی ایجاد کنیم.
•  میدونم از توضیحات بالا الان گیج شدید!!! کلا توضیحات رو بی خیال! در کل اگر خواستیم با انتخاب سلول های جدول واکنش خاصی داده شود از دستورات زیر استفاده می‌کنیم:

 

final JTable jt = new JTable(data, column);

 

ایجاد جدول مربوطه

 

      jt.setCell select ionEnabled(true);

 

تنظیم قابلیت انتخاب سلول های جدول

 

      List select ionModel  select = jt.get select ionModel();

 

دریافت جریانی از مدل های انتخاب از جدول مربوطه


          select .set select ionMode(List select ionModel.SINGLE_ select ION);

 

تعیین مدل انتخاب که در اینجا مدل تنها یک بار انتخاب در هر لحظه

 

          select .addList select ionListener(new List select ionListener() {

 

افزودن شی از اینترفیس List select ionListener به شی   select


          public void valueChanged(List select ionEvent e) {


واکنش دربرابر تغییر انتخاب


          }
      });


•  من توضیحات رو زیاد برای یادگیری گرافیک در جاوا نمی‌پسندم!!! بهترین راه یادگیری جاوا مخصوصا گرافیک اینه که کدها رو با چشمتون خوب ببینید بعد اجرا کنید بعد برا خودتون تغییر بدید کد هارو اینجوری عملی بهتر یادمیگیرید تا توضیحات!!! این کد بالا هم اگر با توضیحات براتون روشن نشد نگران نباشید!! در ایکلیپس یا هر IDE دیگه اجرا کنید و تغییر بدید کاربردشون دستتون میاد.


پیروز و موفق باشید

 


این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.
این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا

لینک دانلود  

 

آموزش زبان جاواآموزش زبان جاوا


نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

2 نظر
amir
چهارشنبه نهم بهمن ۹۸
پاسخ
()
()
amir
چطوري مقادير يه تکست فيلد را در فرم ديگر و در جدول نشون بديم؟يعني ما تو تکست فيلد داده ها بنويسيم ودر فرم ديگر با قرار دادن باتن وکليک بروي ان مقادير را در جدول نشون بده.؟
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
ثبت نام در دوره آموزش Spring security
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب