menusearch
javapro.ir

♨️ جلسه هشتم - کلاس JRadioButton در برنامه نویسی جاوا

جستجو
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ۸:۳۷:۴
۱۳۹۶/۳/۸ دوشنبه
(3)
(0)
♨️ جلسه هشتم - کلاس JRadioButton در برنامه نویسی جاوا
♨️ جلسه هشتم - کلاس JRadioButton در برنامه نویسی جاوا

فهرست جلسات آموزش گرافیک در جاوا

جلسه اول | معرفی Swing در جاوا

جلسه دوم | کلاس JButton در جاوا

جلسه سوم | کلاس JLabel در جاوا

جلسه چهارم | کلاس JTextField درجاوا

جلسه پنجم | کلاس JTextArea در جاوا

جلسه ششم | کلاس JPasswordField در جاوا

جلسه هفتم | کلاس JCheckBox در جاوا

جلسه هشتم | کلاس JRadioButton در جاوا

جلسه نهم | کلاس JComboBox در جاوا

جلسه دهم | کلاس JTabel در جاوا

جلسه یازدهم | کلاس JOptionPane در جاوا

جلسه دوازدهم | ساخت منو گرافیکی در جاوا

جلسه سیزدهم | کلاس JPopupMenu در جاوا

جلسه چهاردهم | کلاس JSeparator در جاوا

جلسه پانزدهم | کلاس JProgressBar در جاوا

جلسه شانزدهم | کلاس JTree در جاوا

جلسه هفدهم | کلاس JColorChooser

جلسه هجدهم | کلاس JSlider در جاوا

جلسه نوزدهم | کلاس JSpinner در جاوا

جلسه بیستم | کلاس JPanel در جاوا

جلسه بیست و یکم | کلاس JFileChooser در جاوا

جلسه بیست و دوم | کلاس JLayeredPane در جاوا

جلسه بیست و سوم | استفاده از ToolTip در جاوا

جلسه بیست و چهارم |تغییر آیکون Frame در جاوا

جلسه بیست و پنجم | کلاس Graphics در جاوا

جلسه بیست و ششم | نمایش تصویر در Swing

 

 

 

از کلاس JRadioButton برای ساخت دکمه های رادیویی در برنامه استفاده می‌شود. خب دکمه های رادیویی چه شکلی هستند؟ تصویر(1)

آموزش کار با گرافیک در جاوا

 


•    همان طور که در تصویر(1) مشاهده می‌کنید RadioButton ها دکمه هایی دایره ای شکل هستند که بر خلاف CheckBox ها تنها می‌توان یک گزینه از میان چندین گزینه را از میان آنها انتخاب کرد.از دکمه های رادیویی بصورت گسترده در سیستم های امتحانی یا کوئیز و نظرسنجی استفاده می‌شود.

 


سازنده های پرکاربرد کلاس JRadioButton :

توصیفسازنده

ایجاد یک دکمه رادیویی un select ed بدون متن
un select ed: یعنی انتخاب نشده

JRadioButton()
ایجاد یک دکمه رادیویی un select ed با متن مشخصJRadioButton(String s)

ایجاد یک دکمه رادیویی با متن مشخص و تعیین نوع select ed آن


نوع select ed اگر true باشد دکمه رادیویی ما انتخاب شده ایجاد می‌شود و در غیر این صورت اگر false بود دکمه رادیویی ما غیر انتخاب شده ایجاد می‌شود.


مثلا در تصویر(1) دکمه رادیویی Bird متن آن را Bird و نوع انتخاب آن true است.دایره سیاه رنگ نشان دهنده انتخاب شدن ان است!!!

JRadioButton(String s, boolean select ed)
متدهای پرکاربرد کلاس JRadioButton :

توصیفسازنده
تعیین متن برای دکمه رادیویی

void setText(

String s)

متن دکمه رادیویی را برای ما برمیگرداند

String getText()

یکی از متدهای مهم که هر اجزای گرافیکی آن را دارا است. اگر این متد صدا زده شود و مقدار پارامتر آن را false قرار دهیم دکمه رادیویی در فریم نمایش داده نمی‌شود و اگر true قرار دهیم دکمه رادیویی ما در فریم نمایش داده می‌شود.

void setEnabled(

boolean b)

برای قرار دادن آیکون روی دکمه رادیویی ما استفاده می‌شود.

void setIcon(

Icon b)

این متد برای اضاف کردن یک ActionListener به دکمه رادیویی ما استفاده می‌شود.
اگر خواستیم رویداد، اکشن و عملیاتی را به دکمه رادیویی خود نسبت دهیم از این متد استفاده می‌کنیم.

void

addActionListener(

ActionListener a)مثال:

package javalike ;
import javax.swing.*;    
public class RadioButtonExample {    
JFrame f;    
RadioButtonExample(){    
f=new JFrame();    
JRadioButton r1=new JRadioButton("A) Male");    
JRadioButton r2=new JRadioButton("B) Female");    
r1.setBounds(75,50,100,30);    
r2.setBounds(75,100,100,30);    
ButtonGroup bg=new ButtonGroup();    
bg.add(r1);bg.add(r2);    
f.add(r1);f.add(r2);    
f.setSize(300,300);    
f.setLayout(null);    
f.setVisible(true);    
}    
public static void main(String[] args) {    
    new RadioButtonExample();    
}    
 
 

خروجی: تصویر(2)

آموزش کار با گرافیک در جاوا


•    همان طور که در تصویر(2) مشاهده می‌کنید ما تنها حق انتخاب یکی از گزینه های A یا B را داریم.

توضیحات:

 

1.    import javax.swing.*;    
2.    public class RadioButtonExample {    
3.    JFrame f;    
4.    RadioButtonExample(){    
5.    f=new JFrame();    
6.    JRadioButton r1=new JRadioButton("A) Male");    
7.    JRadioButton r2=new JRadioButton("B) Female");    
8.    r1.setBounds(75,50,100,30);
9.    r2.setBounds(75,100,100,30);        

   
1.    برای استفاده از کلاس های آماده اجزای گرافیک این پکیج را import می‌کنیم.


2.    کلاس ما که نامآن با حرف بزرگ باید شروع شود.


3.    تعریف یک متغیر از نوع کلاس JFram


4.    درون سازنده کلاس ،اجزای گرافیکی خود را ایجاد می‌کنیم.


5.    شی کلاس JFrame را ایجاد می‌کنیم.


6.    از کلاس JRadioButton شی به نام r1 ایجاد کرده ایم و متنی را جایگزین پارامتر سازنده آن کرده ایم که این متن در کنار دکمه رادیویی نمایش داده می‌شود.


7.    مثل مورد 6 عمل کرده ایم


8.    تعیین مختصات و ابعداد دکمه رادیویی r1


9.    تعیین مختصات و ابعداد دکمه رادیویی r2

 

 

ButtonGroup  bg=new  ButtonGroup();
 

•    توضیح این مثال فعلا متوقف می‌کنیم و کلاس ButtonGroup را بررسی می‌کنیم و بعد از آن به مثال برمی گردیم:

 


کلاس ButtonGroup :
ما بعد از این که دکمه های رادیویی(RadioButton) خود را ایجاد کردیم، هر دکمه بصورت مستقل می‌تواند انتخاب شود!!یعنی انتخاب یک گزینه بین چند گزینه وجود ندارد! و همه گزینه هم را می‌توانیم انتخاب کنیم. مثال تصویر(3)

 


دکمه های رادیویی در جاوا

 


در تصویر(3) همان طور که مشاهده می‌کنید ما تمامی دکمه های رادیویی را انتخاب کرده ایم! که ویژگی یک انتخاب بین چند گزینه دکمه های رادیویی را نقض می‌کند!!! برای این که این مشکل پیش نیاید باید از کلاس ButtonGroup استفاده کنیم.


اگر از کلاس ButtonGroup استفاده کنیم قابلیت تنها یک انتخاب بین چند گزینه را به دکمه های رادیویی خود می‌دهیم: تصویر(4)

 


دکمه های رادیویی در جاوا


همان طور که در تصویر(4) مشاهده می‌کنید ما تنها حق انتخاب یک گزینه بین چند سه گزینه موجود را داریم.پس در کنار کلاس JRadioButton باید از کلاس ButtonGroup نیز استفاده کنیم.

 


برگردیم به ادامه بررسی مثال:

 

ButtonGroup bg=new ButtonGroup();
bg.add(r1);bg.add(r2);
 

•    با شی bg که از نوع کلاس ButtonGroup است متد add را صدا می‌زنیم و شی های r1 و r2 که از نوع کلاس JRadioButton هستند را جایگزین پارامتر متد می‌کنیم.


•    متد add برای افزودن دکمه های رادیویی به شی از نوع کلاس ButtonGroup است.با این کار دکمه های رادیویی ما در یک گروهی قرار میگیرند که کاربر تنها حق انتخاب یکی از آنها را دارد.

 

 

1.    f.add(r1);f.add(r2);    
2.    f.setSize(300,300);    
3.    f.setLayout(null);    
4.    f.setVisible(true);    
5.    }
 

1.    افزودن دکمه های رادیویی به فریم


2.    تعیین ابعداد فریم


3.    چون از طرح بندی خاصی فعلا نمیخوایم استفاده کنیم مقدار پارامتر این متد را null قرار داده ایم.


4.    برای نمایش فریم و تمام اجزای گرافیکی خود از این متد استفاده می‌کنیم.

مثال:

package swing_javalike  ;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

class RadioButtonExample extends JFrame implements ActionListener {
   JRadioButton rb1, rb2;
   JButton b;
   JLabel l;

   RadioButtonExample() {
       rb1 = new JRadioButton("Male");
       rb1.setBounds(100, 50, 100, 30);
       rb2 = new JRadioButton("Female");
       rb2.setBounds(100, 100, 100, 30);
       ButtonGroup bg = new ButtonGroup();
       bg.add(rb1);
       bg.add(rb2);
       l = new JLabel();
       l.setBounds(100, 170, 100, 100);
       b = new JButton("click");
       b.setBounds(100, 150, 80, 30);
       b.addActionListener(this);
       add(l);
       add(rb1);
       add(rb2);
       add(b);
       setSize(300, 300);
       setLayout(null);
       setVisible(true);
   }

   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
       if (rb1.is select ed()) {

           l.setText("You are Male.");
       }
       if (rb2.is select ed()) {

           l.setText("You are Female.");
       }
   }

   public static void main(String args[]) {
       new RadioButtonExample();
   }
}
 
 

خروجی: بعد از اجرای برنامه با انتخاب دکمه رادیویی Male و کلیک کردن روی دکمه click پیامی در label پایین فریم نمایش داده می‌شود تصویر(5)آموزش گرافیک در جاوا•    تمامی دستوراتی که در این مثال استفاده در این جلسه و جلسات قبل توضیح داده شده است.

هدف ما بهبود کیفیت و کمیت محتوای آموزشی فارسی در زمینه جاوا ست. آرزوی ما توسعه کمی و کیفی محتوای وب فارسی است بطوری که شاهده محتوای زرد و بی کیفیت آزار دهنده در اینترنت نباشیم


پیروز و موفق باشید


این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.
این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا

لینک دانلود

 

آموزش زبان جاواآموزش زبان جاوا


نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.


نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب
گفتگو را شروع کنید
مشاوره ،تدریس خصوصی و سفارش انجام انواع پروژه های برنامه نویسی