menusearch
javapro.ir

♨️ جلسه نهم - کلاس JComboBox در جاوا

جستجو
جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ | ۱۲:۳۵:۱۰
۱۳۹۶/۳/۱۱ پنج شنبه
(4)
(0)
♨️ جلسه نهم - کلاس JComboBox در جاوا
♨️ جلسه نهم - کلاس JComboBox در جاوا

فهرست جلسات آموزش گرافیک در جاوا

جلسه اول | معرفی Swing در جاوا

جلسه دوم | کلاس JButton در جاوا

جلسه سوم | کلاس JLabel در جاوا

جلسه چهارم | کلاس JTextField درجاوا

جلسه پنجم | کلاس JTextArea در جاوا

جلسه ششم | کلاس JPasswordField در جاوا

جلسه هفتم | کلاس JCheckBox در جاوا

جلسه هشتم | کلاس JRadioButton در جاوا

جلسه نهم | کلاس JComboBox در جاوا

جلسه دهم | کلاس JTabel در جاوا

جلسه یازدهم | کلاس JOptionPane در جاوا

جلسه دوازدهم | ساخت منو گرافیکی در جاوا

جلسه سیزدهم | کلاس JPopupMenu در جاوا

جلسه چهاردهم | کلاس JSeparator در جاوا

جلسه پانزدهم | کلاس JProgressBar در جاوا

جلسه شانزدهم | کلاس JTree در جاوا

جلسه هفدهم | کلاس JColorChooser

جلسه هجدهم | کلاس JSlider در جاوا

جلسه نوزدهم | کلاس JSpinner در جاوا

جلسه بیستم | کلاس JPanel در جاوا

جلسه بیست و یکم | کلاس JFileChooser در جاوا

جلسه بیست و دوم | کلاس JLayeredPane در جاوا

جلسه بیست و سوم | استفاده از ToolTip در جاوا

جلسه بیست و چهارم |تغییر آیکون Frame در جاوا

جلسه بیست و پنجم | کلاس Graphics در جاوا

جلسه بیست و ششم | نمایش تصویر در Swing

 

 

آموزش رایگان گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا را در سایت جاواپرو دنبال کنید

 

 

کلاس JComboBox جزیی از پکیج Swing در جاوا است که یک لیست کشویی انتخابی را ارائه می‌کند و به کاربر اجازه

می دهید یک آیتم از میان لیست موجود را انتخاب کند. برای درک بهتر شکل ظاهری این اجزای گرافیکی تصویر(1) را مشاهده کنید:


لیست کشویی در جاوا•    در تصویر(1) بخش قرمز رنگ یک ComboBox را نشان می‌دهد.همان طور که در تصویر(1) مشاهده می‌کنید یک ComboBox

یک لیست کشویی است که از چند آیتم تشکیل شده است و ما تنها می‌توانیم یک آیتم را از میان لیست انتخاب کنیم.

 

سازنده های پرکاربرد کلاس JComboBox:

 

توصیفسازنده
ایجاد یک JComboBox با مدل داده ای پیش فرض JComboBox()
ایجاد یک JComboBox که لیست آن را عناصر مشخصی از یک آرایه تشکیل می‌دهد.JComboBox(Object[] items)

 


متدهای پرکاربرد کلاس JComboBox:

 

توصیفمتد
این متد یک آیتم را به لیستی از آیتم های JComboBox اضاف می‌کند.void addItem(Object anObject)
این متد یک آیتم را از لیستی از آیتم های JComboBox حذف می‌کندvoid removeItem(Object anObject)
این متد همه آیتم ها را از لیست حذف می‌کندvoid removeAllItems()

این متد تعیین می‌کند که ایا لیست کشویی (JComboBox) ایجاد شده قابل ویرایش باشد یا خیر.

 

اگر پارامتر متد true باشد قابل ویرایش است در غیر این صورت اگر false بود غیر قابل ویرایش است.

void setEditable(boolean b)

برای افزودن یک ActionListener به لیست کشویی ما کاربر دارد.


استفاده از این متد و ActionListener ها برای نسبت عمل و اکشنی خاص به آیتم های لیست کشویی است.


این متد برای سایر اجزای گرافیکی در جاوا که قصد داریم هنگام کلیک کردن یا انتخاب آنها یک عمل خاصی را انجام دهد استفاده می‌شود.

void addActionListener(ActionListener a)

برای افزودن یک ItemListener به لیست کشویی کاربرد دارد.


این متد هم برای نسبت دادن عملی خاص در صورت رخ دادن رویداد مربوطه استفاده می‌شود.

void addItemListener(ItemListener i)

 

خب روش پیاده سازی کلاس JComboBox در جاوا را بررسی می‌کنیم:

 

•    ابتدا یک کلاس با نام ComboBoxExample تعریف می‌کنیم:

 

public class ComboBoxExample {

}


•    قصد داریم اجزای گرافیکی خود را در سازنده کلاس ایجاد کنیم برای این کار سازنده ای در بدنه کلاس خود پیاده سازی می‌کنیم:

public class ComboBoxExample {

   ComboBoxExample() {

   }

}
 
•    چون که قصد داریم از اجزای گرافیکی در برنامه خود استفاده کنیم پکیج Swingرا در برنامه خود import می‌کنیم:
import javax.swing.*;

public class ComboBoxExample {

    ComboBoxExample() {

   }

}


•    کاراکتر * یعنی این که در برنامه خود می‌توانیم از همه کلاس های موجود در پکیج Swing استفاده کنیم.


•    حال در بدنه سازنده کلاس اجزای گرافیکی خود را تعریف می‌کنیم. همان طور که برای ساختن یک خانه ابتدا اسکلت خانه را می‌سازند و

بعد سایر مصالح را به آن اضاف می‌کنند! در ساخت برنامه کاربردی در جاوا نیز ابتدا یک فریم که حکم اسکلت برنامه دارد را ایجاد می‌کنیم:

 

import javax.swing.*;

public class ComboBoxExample {

   ComboBoxExample() {
       JFrame f = new JFrame("ComboBox Example");

   }

}

 

•    یک ارایه تعریف و مقداردهی اولیه می‌کنیم، عناصر این آرایه آیتم های لیست JComboBox ما را تشکیل خواهد داد:

​import javax.swing.*;

public class ComboBoxExample {

   ComboBoxExample() {
       JFrame f = new JFrame("ComboBox Example");
        String city[]={"Borazjan","Bushehr","Shiraz","Tabriz","Tehran"};
   }

}

 

 

•    حال یک شی از کلاس JComboBox ایجاد می‌کنیم:

import javax.swing.*;
public class ComboBoxExample {

   ComboBoxExample() {
       JFrame f = new JFrame("ComboBox Example");
        String city[]={"Borazjan","Bushehr","Shiraz","Tabriz","Tehran"};
        JComboBox cb=new JComboBox(city);  
   }

}


•    حالا مختصات و ابعاد لیست کشویی خود را در فریم تعیین می‌کنیم:

import javax.swing.*;
public class ComboBoxExample {

   ComboBoxExample() {
       JFrame f = new JFrame("ComboBox Example");
        String city[]={"Borazjan","Bushehr","Shiraz","Tabriz","Tehran"};
        JComboBox cb=new JComboBox(city);  
        cb.setBounds(50, 50,90,20);
   }

}

 

•    در این مرحله شی cb را با صدا زدن متد add به frame خود اضافه می‌کنیم و چون قصد نداریم از طرح بندی خاصی برای اجزای گرافیکی

خود استفاده کنیم بعد از صدا زدن متد setLayout مقدار پارامتر آن را null قرار می‌دهیم. :

import javax.swing.*;
public class ComboBoxExample {

   ComboBoxExample() {
       JFrame f = new JFrame("ComboBox Example");
        String city[]={"Borazjan","Bushehr","Shiraz","Tabriz","Tehran"};
        JComboBox cb=new JComboBox(city);  
        cb.setBounds(50, 50,90,20);
        f.add(cb);
        f.setLayout(null);
   }

}

 

•    تعیین سایز فریم برنامه و نمایش فریم و تمام اجزای گرافیکی :

 

import javax.swing.*;
public class ComboBoxExample {

   ComboBoxExample() {
       JFrame f = new JFrame("ComboBox Example");
        String city[]={"Borazjan","Bushehr","Shiraz","Tabriz","Tehran"};
        JComboBox cb=new JComboBox(city);  
        cb.setBounds(50, 50,90,20);
        f.add(cb);
        f.setSize(400,500);    
           f.setVisible(true);
   }

}


در گام اخر برای اجرای برنامه متد main را در بدنه کلاس پیاده سازی کرده و از کلاس خود شی ایجاد می‌کنیم و برنامه را کامپایل و اجرا می‌کنیم:

package swing_javalike ;
import javax.swing.*;    
public class ComboBoxExample {    
JFrame f;    
ComboBoxExample(){    
    f=new JFrame("ComboBox Example");    
    String city[]={"Borazjan","Bushehr","Shiraz","Tabriz","Tehran"};        
    JComboBox cb=new JComboBox(city);    
    cb.setBounds(50, 50,90,20);    
    f.add(cb);        
    f.setLayout(null);    
    f.setSize(400,500);    
    f.setVisible(true);        
}    
public static void main(String[] args) {    
    new ComboBoxExample();        
}    
} 


خروجی برنامه: تصویر(2)

 

 

آموزش کار با گرافیک در جاوا

 

 

•    همان طور که در تصویر(2) مشاهده می‌کنید یک لیست کشویی ایجاد کردیم که آیتم های آن عناصر یک ارایه می‌باشند.
•    در این برنامه هیچ اکشن و عملی را برای لیست کشویی خود تعریف نکردیم.

مثال:

 

package javalike  ;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class ComboBoxExample {
   JFrame f;

   ComboBoxExample() {
       f = new JFrame("ComboBox Example");
       final JLabel label = new JLabel();
       label.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
       label.setSize(400, 100);
       JButton b = new JButton("Show");
       b.setBounds(200, 100, 75, 20);
       String languages[] = { "C", "C++", "C#", "Java", "PHP" };
       final
JComboBox cb = new JComboBox(languages);
       cb.setBounds(50, 100, 90, 20);
       f.add(cb);
       f.add(label);
       f.add(b);
       f.setLayout(null);
       f.setSize(350, 350);
       f.setVisible(true);
       b.addActionListener(new ActionListener() {
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               String data = "Programming language select ed: "
                       + cb.getItemAt(cb.get select ed index ());
               label.setText(data);
           }
       });
   }

   public static void main(String[] args) {
       new ComboBoxExample();
   }
}

 


خروجی: هنگام اجرای برنامه خروجی به صورت تصویر(3) است:گرافیک در جاوا


 

•    طبق تصویر(3) ما یک لیست کشویی داریم که آیتم های آن را نام های زبان برنامه نویسی تشکیل داده است.با انتخاب یکی

از نام ها و کلیک کردن روی دکمه show پیامی در label برنامه در بالا فریم نمایش داده می‌شود.ما آیتم Java را انتخاب

می کنیم و دکمه show: تصویر(4)گرافیک در جاوا

 

 

 

توضیحات:


ما اکثر دستوراتی که در این کد هستش را در این جلسه و جلسات قبل بررسی کردیم. در اینجا دستورات زیر از مثال بالا را بررسی می‌کنیم:

 

 

1.    b.addActionListener(new ActionListener() {
2.    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
3.    String data = "Programming language select ed: "
4.    + cb.getItemAt(cb.get select ed index ());
5.    label.setText(data);
6.    }
7.    });


1.    برای اضاف کردن یک ActionListener به لیست کشویی استفاده می‌شود.برای افزودن یک ActionListener به لیست کشویی،

یک شی بصورت مستقیم از اینترفیس ActionListener ایجاد می‌کنیم .در بدنه این اینترفیس، متد actionPerformed قرار دارد که وظیفه

دریافت رویدادها را برعهده دارد مثلا وقتی روی یکی آیتم های لیست کشویی کلیک می‌کنیم یک رویداد رخ می‌دهد که توسط

متد actionPerformed دریافت می‌شود و دستورات درون بدنه این متد اجرا می‌شود.


3.    یک متغیر از نوع String تعریف کرده که درون آن متن "Programming language select ed:" به همراه نام آیتم مورد نظر را می‌ریزد.
آیتم های درون یک لیست کشویی هر کدام یک ایندکس دارند که نشان دهنده مکان‌ آنها در بین آیتم های لیست کشویی است.

مثل آرایه ها ،ایندکس آیتم های لیست کشویی از شماره 0 شروع می‌شود. اولین آیتم از بالای لیست دارای ایندکس شماره 0 است

و به ترتیب آیتم دوم از بالا دارای ایندکس شماره 1 و آیتم سوم دارای ایندکس شماره 2 و....آیتم n ام لیست کشویی دارای ایندکس

شماره n-1 است. برای درک بهتر تصویر(5) را مشاهده کنید:

 ادامه این جلسه آموزشی را به صورت پی دی اف شده و مرتب در لینک زیر دانلود کنید:

 


این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.
این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا
لینک دانلود
 

 

آموزش زبان جاواآموزش زبان جاوا


نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر
محمد سپهر ملایی
جمعه شانزدهم خرداد ۹۹
پاسخ
()
()
محمد سپهر ملایی
سلام ميشه به جاي getItemAt و getselectedindex مستقيم از getselectedItem استفاده کرد
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
ثبت نام در دوره آموزش Spring security
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب