menusearch
javapro.ir

♨️ جلسه یازدهم - کلاس JOptionPane در جاوا

جستجو
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۰:۵۳:۳۲
۱۳۹۶/۳/۱۶ سه شنبه
(2)
(0)
♨️ جلسه یازدهم - کلاس JOptionPane در جاوا
♨️ جلسه یازدهم - کلاس JOptionPane در جاوا

فهرست جلسات آموزش گرافیک در جاوا

جلسه اول | معرفی Swing در جاوا

جلسه دوم | کلاس JButton در جاوا

جلسه سوم | کلاس JLabel در جاوا

جلسه چهارم | کلاس JTextField درجاوا

جلسه پنجم | کلاس JTextArea در جاوا

جلسه ششم | کلاس JPasswordField در جاوا

جلسه هفتم | کلاس JCheckBox در جاوا

جلسه هشتم | کلاس JRadioButton در جاوا

جلسه نهم | کلاس JComboBox در جاوا

جلسه دهم | کلاس JTabel در جاوا

جلسه یازدهم | کلاس JOptionPane در جاوا

جلسه دوازدهم | ساخت منو گرافیکی در جاوا

جلسه سیزدهم | کلاس JPopupMenu در جاوا

جلسه چهاردهم | کلاس JSeparator در جاوا

جلسه پانزدهم | کلاس JProgressBar در جاوا

جلسه شانزدهم | کلاس JTree در جاوا

جلسه هفدهم | کلاس JColorChooser

جلسه هجدهم | کلاس JSlider در جاوا

جلسه نوزدهم | کلاس JSpinner در جاوا

جلسه بیستم | کلاس JPanel در جاوا

جلسه بیست و یکم | کلاس JFileChooser در جاوا

جلسه بیست و دوم | کلاس JLayeredPane در جاوا

جلسه بیست و سوم | استفاده از ToolTip در جاوا

جلسه بیست و چهارم |تغییر آیکون Frame در جاوا

جلسه بیست و پنجم | کلاس Graphics در جاوا

جلسه بیست و ششم | نمایش تصویر در Swing

 

آموزش رایگان گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا را در سایت جاواپرو دنبال کنید

 

کلاس JOptionPane یک جعبه محاوره ای استاندارد را فراهم کرده است. JOptionPane برای نمایش اطلاعات،دریافت ورودی از کاربر،نمایش پیام تایید استفاده می‌شود.


در کل هنگام استفاده از JOptionPane یک پنجره کوچک ظاهر می‌شود که اطلاعاتی را نمایش یا در خواست ورودی و تایید از کاربر می‌کند. از همه این توضیحات بگذریم خودم میدونم با این توضیحات مفهومی روشن نمی‌شود!!! پس برای درک بهتر ازکاربرد این اجزای گرافیکی تصویر(1)، تصویر(2) و تصویر(3) را مشاهده کنید:Dialog در جاوا

•    در تصویر(1) از JOptionPane برای دریافت ورودی از کاربر استفاده کرده ایم.

آموزش گرافیک در جاوا

•    در تصویر(2) از JOptionPane برای نمایش پیام به کاربر استفاده کرده ایم.

آموزش گرافیک در جاوا

•    در تصویر(3) از JOptionPane برای نمایش تایید یا رد کردن عملی خاص توسط کاربر استفاده کرده ایم که به اصطلاع به آن confirm کردن می‌گویند.

 


• سازنده های پرکاربرد کلاس JOptionPane :

توصیفسازنده
برای ایجاد یک JOptionPane استفاده می‌شود.JOptionPane()
ایجاد یک JOptionPane برای نمایش پیام مشخصJOptionPane(Object message)
ایجاد یک JOptionPane برای نمایش پیام همراه با مشخص کردن نوع پیامی که قراره به کاربر نمایش داده شود.JOptionPane(Object message, int messageType)
•    متدهای پرکاربرد کلاس JOptionPane :

توصیفمتد
این متد برای نمایش پیام حاوی اطلاعات استفاده می‌شود. چیزی شبیه تصویر(2)

static void showMessageDialog(Component parentComponent, Object message)

این متد برای ایجاد یک جعبه پیام همراه با مشخص کردن عنوان و نوع پیامی که قراره نمایش داده شود.static void showMessageDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int messageType)
این متد برای ایجاد یک جعبه پیام همراه با گزینه های Yes ،No و Cancel همچنین مشخص کردن عنوان و انتخاب یک گزینه چیزی شبیه تصویر(3)static int showConfirmDialog(Component parentComponent, Object message)
این متد برای نمایش یک پیام سوالی و درخواست ورودی از کاربر است. تصویر(1)static String showInputDialog(Component parentComponent, Object message)

 


اصلا نگران نباشید! هیچ کس از با خوندن توضیحات و تئوری برنامه نویس نشده است!!! تنها با مثال و تمرین عملی است که می‌توان خودمون رو به چالش بکشیم و یادبگیریم!! پس به مثال های زیر توجه کنید:مثال JOptionPane در جاوا:

 

package javalike;

import javax.swing.*;

public class OptionPaneExample {
   JFrame f;

   OptionPaneExample() {
       f = new JFrame();
       JOptionPane.showMessageDialog(f, "Hello, Welcome to Javalike.");
   }

   public static void main(String[] args) {
       new OptionPaneExample();
   }
}


خروجی: تصویر(4)

مثال گرافیک در جاوا

 

مثال:

package javalike ;
import javax.swing.*;
public class OptionPaneExample2 {
JFrame f;
OptionPaneExample2(){
    f=new JFrame();
    JOptionPane.showMessageDialog(f,"Successfully Updated.","Alert",JOptionPane.WARNING_MESSAGE);    
}
public static void main(String[] args) {
    new OptionPaneExample2();
}
}

 

خروجی: تصویر(5)

مثال گرافیک در جاوا

 
توضیحات:
 

JOptionPane.showMessageDialog(f,"Successfully Updated.","Alert",JOptionPane.WARNING_MESSAGE);

•    متد بالا همان متد زیر است که مقدار دهی شده است:

 

showMessageDialog(Component arg0, Object arg1, String arg2,int arg3)

 

•    که بجای arg0 شی از نوع کلاس JFrame که فرزند کلاس Component هستش قرار داده ایم.


•    بجای arg1 یک رشته String گذاشته! چرا ؟ چون کلاس Object پدربزرگ همه کلاس هاست! پس مجاز هستیم از کلاس String استفاده کنیم.


•    بجای arg2 هم یک متن رشته قرار داده ایم.


•    بجای arg3 نوع پیامی که قراره برای کاربر نمایش داده شود را تعیین کردیم.در اینجا نوع JOptionPane.WARNING_MESSAGE را انتخاب کردیم.این نوع برای پیام هایی که جنبه هشدار دارند استفاده می‌شود.

مثال:

 

package javalike ;
import javax.swing.*;
public class OptionPaneExample3 {
JFrame f;
OptionPaneExample3(){
    f=new JFrame();  
    String name=JOptionPane.showInputDialog(f,"Enter Name");    
}
public static void main(String[] args) {
    new OptionPaneExample3();
}
}

 


خروجی: تصویر(6)

مثالی از JOptionPane

 

JOptionPane.showInputDialog

•    همان طور که ابتدای جلسه هم توضیح دادیم این متد برای دریافت ورودی از کاربر استفاده می‌شود.

مثال:

 

package javalike ;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class OptionPaneExample extends WindowAdapter {
   JFrame f;

   OptionPaneExample() {
       f = new JFrame();
       f.addWindowListener(this);
       f.setSize(300, 300);
       f.setLayout(null);
       f.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
       f.setVisible(true);
   }

   public void windowClosing(WindowEvent e) {
       int a = JOptionPane.showConfirmDialog(f, "Are you sure?");
       if (a == JOptionPane.YES_OPTION) {
           f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
       }
   }

   public static void main(String[] args) {
       new OptionPaneExample();
   }
}

 


خروجی: تصویر(7)

مثال گرافیک در جاوا

•    طبق تصویر(7) اگر ما دکمه بستن پنجره فریم یا همون Close که به شکل یک ضربدر هستش را انتخاب کنیم، پیامی برای ما نمایش داده می‌شود که نیاز به تایید کردن برای بستن پنجره برنامه دارد.در صورت فشردن دکمه Yes برنامه بسته می‌شود.

 

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);

 

•    متد setDefaultCloseOperation برای تعیین حالت پیشفرض دکمه close یا همان ضربدر قرمز گوشه برنامه است.اگر پارامتر این متد را JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE قرار دادیم، با زدن دکمه close یا همون ضربدر قرمز گوشه برنامه دیگر برنامه بسته نمی‌شود.


•    چون که قراره پیام تایید یا رد بسته شدن پنجره برای برنامه قرار دهیم از این دستور استفاده کرده ایم.

public void windowClosing(WindowEvent e) {
       int a = JOptionPane.showConfirmDialog(f, "Are you sure?");
       if (a == JOptionPane.YES_OPTION) {
           f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
       }
   }


•    متد windowClosing برای بستن برنامه کاربرد دارد.این متد رویدادهای مربوط به ویندوز را دریافت میکند.


•    متد windowClosing در کلاس WindowAdapter قرار دارد.


•    کلاس WindowAdapter یک کلاس انتزاعی (abstract) است که برای دریافت رویدادهای (events) مربوط به ویندوز استفاده می‌شود.


•    خب ما برای استفاده از متد windowClosing در برنامه خود باید کلاس WindowAdapter را به ارث ببریم :

 

public class OptionPaneExample extends WindowAdapter {


•    خب بعد از به ارث بردن کلاس WindowAdapter، متد windowClosing را در بدنه کلاس خود override یا بازنویسی می‌کنیم.

 

int a = JOptionPane.showConfirmDialog(f, "Are you sure?");

 

•    این متد پیام تاییدکردن برای کاربر را نمایش می‌دهد. مقدار نوع دکمه ای که کاربر انتخاب کرده است ( این مقدار بصورت یک عدد صحیح است ) را درون متغیر a می‌ریزیم.

 

if (a == JOptionPane.YES_OPTION) {


•    اگر مقدار a ( نوع دکمه ای که کاربر انتخاب کرده است) برابر گزینه Yes بود، دستور زیر را اجرا کن:

 

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

 

•    این دستور حالت پیشفرض دکمه close یا همون ضربدر قرمز گوشه فریم را به JFrame.EXIT_ON_CLOSE تغییر می‌دهد. یعنی پنجره یا همون فریم بسته می‌شود.

مطمئنا از کمبود منابع فارسی در زمینه جاوا شکایت دارد!! خب شما هم با حمایت کردن خودتون سهمی در رشد منابع آموزشی فارسی داشته باشید.

پیروز و موفق باشید


این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.
این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا

لینک دانلود

 

آموزش زبان جاواآموزش زبان جاوا


نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب
گفتگو را شروع کنید
مشاوره ،تدریس خصوصی و سفارش انجام انواع پروژه های برنامه نویسی