menusearch
javapro.ir

♨️ جلسه هفتم - عملگر‌‌‌‌های پایه ای جاوا

جستجو
سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۰:۵۷
۱۳۹۵/۷/۳۰ جمعه
(8)
(0)
♨️ جلسه هفتم - عملگر‌‌‌‌های پایه ای جاوا
♨️ جلسه هفتم - عملگر‌‌‌‌های پایه ای جاوا

جلسه هفتم - عملگر‌‌‌‌های پایه ای جاوا

 

جاوا مجموعه ای از عملگر‌‌‌‌های ها رو برای دستکاری متغیر ها فراهم کرده است.


عملگر‌های‌‌‌‌های پایه ای در جاوا به بخش‌‌‌‌های زیر تقسیم می‌شود:


•    عملگر‌‌‌‌های محاسباتی(Arithmetic Operators)


•    عملگر‌‌‌‌های رابطه ای(Relational Operators)


•    عملگر‌‌‌‌های منطقی(Logical Operators)


•    عملگر‌‌‌‌های وظیفه ای(Assignment Operators)

 


عملگر‌‌‌‌های محاسباتی(Arithmetic Operators):


عملگر‌‌‌‌های محاسباتی همان عملگرهایی هستند که در محاسبات جبری ریاضی نظیر تفریق ،ضرب،جمع،تقسیم و....استفاده می‌شوند.


پایین در جدول(1) به این عملگرها همراه با مثال می‌پردازیم:

 

فرض کنید متغیر صحیح A دارای مقدار 10و متغیر صحیح B دارای مقدار 20 است.


A=10
B=20


•    به +،*،/،-،%،^و.... عملگر می‌گویند.
•    به A,B,c,f,g,e,R و....در کل به متغیر ها عملوند می‌گویند.


خیلی سخت نگیرید چیز خاصی نیست تنها برای نام بردنشون از این اصلاحات استفاده میکنیم که منظورمون رو برسونیم.

 

جدول(1)
شمارهمعرفی عملگر محاسباتی همراه با مثال
1

+ (جمع)
مثال:A+B می‌دهد 30

2

  -    (تفریق)
مثال:A-B می‌دهد -10

3

*(ضرب)
مثال: A*B می‌دهد 200

4

/ (تقسیم)
مثال:B/A می‌دهد 2

5

% (باقیمانده)
مثال:B%A می‌دهد 0

6

++ (افزایش)
به مقدار موجود عملوند(متغیر) یکی اضاف می‌کند.(عملوند+1=عملوند)
مثال:++B می‌دهد 21
++B معادل B=B+1 است.

7

- - (کاهش)
از مقدار موجود عملوند(متغیر) یکی کم می‌کند.(1-عملوند=عملوند)
مثال:--B می‌دهد 19
- - B معادل B=B-1 است.

 

 

عملگر‌‌‌‌های رابطه ای(Relational Operators):
پایین در جدول(2) به معرفی این عملگر همراه با مثال پرداخته شده است.
فرض کنید متغیر صحیح A دارای مقدار 10و متغیر صحیح B دارای مقدار 20 است.

 

A=10;
B=20;

 

 

 

جدول(2)
شمارهمعرفی عملگر رابطه ای همراه با مثال
1

== (برابر)
برای برسی مقدار دو عملوند(متغیر) که آیا مقدارشون برابر هست یا خیر.
اگر دو متغیر برابر باشد شرط درست(true) و اگه برابر نبودن شرط نادرست(false) است.
مثال: (A==B) نادرست(false)است.

2

  =! (برابر نیست یا نابرابری)
مقدار دو متغیر (عملوند) رو از نظر نابرابری بررسی میکند .
اگر دو متغیر نابرابر باشند شرط درست(true) و اگر برابر باشند شرط نادرست(false) است.
مثال: (A!=B) درست(true) است.

3

< (بزرگتر از)
اگر مقدار متغیر سمت چپ از مقدار متغیر سمت راست بزرگ تر باشد شرط درست(true)و برقرار است.
مثال: (A>B) نادرست(false) است.

4

> (کمتر از)
اگر مقدار متغیر سمت چپ از مقدار متغیر سمت راست کوچک تر باشد شرط درست(true)و برقرار است
مثال: (A<B) درست(true) است.

5

>=(بزرگ تر مساوی از)
اگر مقدار متغیر سمت چپ از مقدار متغیر سمت راست بزرگ تر یا مساوی باشد شرط درست(true)و برقرار است.
مثال: (A>=B) نادرست(false) است

6

<=کوچکتر مساوی از)
اگر مقدار متغیر سمت چپ از مقدار متغیر سمت راست کوچک تر یا مساوی باشد شرط درست(true)و برقرار است.
مثال: (A<=B) درست(true) است

 

عملگر‌‌‌‌های منطقی(Logical Operators):
پایین در جدول(3) به معرفی این عملگرها همراه با مثال پرداخته شده است.
فرض کنید متغیر بولی(boolean) A دارای مقدار true و متغیر بولی(boolean) B دارای مقدار false است.

 

boolean A=true;
boolean B=false;

 

 

جدول(3)
شمارهمعرفی عملگر منطقی همراه با مثال
1

&& (و)(and)
اگر مقدار هر دو عملوند(متغیر) درست(true) باشند شرط درست(true) است.
مثال: (A && B) نادرست(false)است.

2

|| (یا)(or)
اگر حداقل مقدار یکی از دو متغیر درست(true)باشد شرط درست(true) است.
مثال: ( A||B ) درست(true) است

3

! (not)(نقیض)
مقداری منطقی که متغیر دارد رو برعکس(نقضش)می کند.
اگر مقدار یک متغیر درست(true) باشد بعد از اعمال ! مقدارش عکس و نادرست(false)می شود.
مثال: (!A) درست(true) است.
مثال: (A && B)! درست(true) است.

 

 

عملگر‌‌‌‌های وظیفه ای(Assignment Operators):


پایین در جدول(4) به معرفی این عملگرها همراه با مثال پرداخته شده است.

 

 

جدول(4)
شمارهمعرفی عملگر وظیفه ای همراه با مثال
1

=
اختصاص(نسبت) دادن مقدار‌‌‌‌های سمت راست عملگر مساوی به سمت چپ عملگر مساوی
مثال:C = A + B مقدار A + B ریخته (اختصاص داده)(نسبت داده) می‌شود به متغیر C

2

+=
مقدار متغیر سمت چپ مساوی را با مقدار متغیر سمت راست مساوی جمع بزن بعد نتیجه را به متغیر سمت چپ مساوی اختصاص(نسبت) بده.
مثال:C += A معادل C = C + A

3

-=
مقدار متغیر سمت چپ مساوی را از مقدار متغیر سمت راست مساوی کم کن بعد نتیجه را به متغیر سمت چپ مساوی نسبت (اختصاص) بده.
مثال: C -= A معادل C = C - A

4

*=
مقدار متغیر سمت چپ مساوی را در مقدار متغیر سمت راست مساوی ضرب کن بعد نتیجه را به متغیر سمت چپ مساوی نسبت (اختصاص) بده
مثال:C *= A معادل C = C * A

5

/=
مقدار متغیر سمت چپ مساوی را بر مقدار متغیر سمت راست مساوی تقسیم کن بعد نتیجه را به متغیر سمت چپ مساوی نسبت (اختصاص) بده
مثال:C /= A معادل C = C / A

6

%=
باقیمانده تقسیم مقدار متغیر سمت چپ مساوی را بر مقدار متغیر سمت راست مساوی به دست بیاور بعد نتیجه را به متغیر سمت چپ مساوی نسبت (اختصاص) بده
مثال:C %= A معادل C = C % A

 

 

اولیت عملگر ها در جاوا:
عملگر ها برای تاثیر گذاشتن بر متغیر نسبت به هم اولیت هایی دارند.
به مثال زیر توجه کنید:

 

x = 7 + 3 * 2

 

بنظر شما جواب x چند میشه؟!!!20 نه اشتباه است!!!!


در اینجا اگر ترتیب اولیت‌‌‌‌های عملگر ها رو رعایت کنیم جواب 13 می‌شود!!!!!!!!


عملگر * (ضرب) اولیت بیشتری نسبت به عملگر + (جمع) دارد!!!!!


پس ابتدا ضرب 2*3 انجام می‌شود و سپس نتیجه اش با 7 جمع می‌شود.


در برنامه نویسی به همین صورت به انواع عملگر ها با توجه به اولیتی که دارند ترتیب اثر داده می‌شود.


در جدول(5) در زیر اولیت انواع عملگرها نسبت به هم مشخص شده اند.


•    در جدول زیر اولیت ها از بالا به پایین کمتر می‌شود یعنی عملگر هایی که در ابتدای سطر جدول هستند بالاترین اولیت
و عملگر هایی که آخر سطر جدول هستند کمترین اولیت رو نسبت به هم دارند.


نکته: ما هنوز عملگر‌‌‌‌های دیگه ای هم داریم اما در این آموزش سعی کردیم عملگر هایی که بیشترین کاربرد را دارد آموزش بدیم و از مطالب اضافی و خسته کننده برهیز شده است.برای اطلاعات بیشتر می‌توانید سرچ بزنید!!!!!!

 

جدول(5)
دسته بندی عملگراولیت
پسوند (Postfix)() []. (عملگر نقطه)از راست به چپ
ضربی (Multiplicative)* / %از چپ به راست
افزودنی (Additive)+ - از چپ به راست
رابطه ای (Relational)> >= < <= از چپ به راست
برابری (Equality)== != از چپ به راست
و (and)&& از چپ به راست
یا (or)|| از چپ به راست
وظیفه ای (Assignment)= += -= *= /= %=از راست به چپ

 

 

خب از مقدمه چینی و توضیح مفاهیم گذشتیم رسیدیم به ایستگاه مثال!!!!!
اول قصد داشتم مستقیم برم سراغ مثال و بین مثال ها به مفاهیم بپردازیم!!! اما گفتم اول 0 تا 100 مفاهیم مربوط به این جلسه رو بگم بعد مثال کار کنیم اگه نکته ای هم جا مونده باشه تو مثال ها با هم بررسیش می‌کنیم.


مثال1:

 

package iran;

public class Example2 {

   public static void main(String[] args) {

       int a = 10;
       int b = 50;
       int c = 0;
       c = a + b;
       System.out.println("c=" + c);

   }
}

 

 

فلوچارت مثال عملگر در جاوا

 

 

خروجی:

 

c=60


در مثال بالا با استفاده از عملگر جمع(+) حاصل جمع مقدار دو متغیر a و b داخل متغیر c ریخته شد و مقدار متغیر c از 0 به 60 تغییر یافت و با دستور چاپ در خروجی کنسول نمایش داده شد.

 

 

 

...ادامه این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا

لینک دانلود

 

 


نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.

instagram
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

2 نظر
محمدابراهیمی
شنبه دوم مرداد ۰۰
پاسخ
()
()
محمدابراهیمی
خيلي ممنون از شما مدرس عزيز که اين آموزش رو رايگان کردين و اميدوارم که خداوند به شما هم در اين دنيا و هم در آن دنيا پاداش دهد.
پاسخ مدیر سایت
خواهش میکنم محمد :)
پاسخ مدیر سایت
محسن رضايي
سه شنبه پانزدهم اسفند ۹۶
پاسخ
()
()
محسن رضايي
تشکر ويژه بابت اموزش جاوا ....
گفتگو را شروع کنید
رزو مشاوره و تدریس خصوصی برنامه نویسی و سفارش انواع پروژه‌‌‌‌های برنامه نویسی