menusearch
javapro.ir

♨️ جلسه هفتم - عملگرهای پایه ای جاوا

جستجو
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۰:۴۲
۱۳۹۵/۷/۳۰ جمعه
(8)
(0)
♨️ جلسه هفتم - عملگرهای پایه ای جاوا
♨️ جلسه هفتم - عملگرهای پایه ای جاوا

جلسه هفتم - عملگرهای پایه ای جاوا

 

جاوا مجموعه ای از عملگرهای ها رو برای دستکاری متغیر ها فراهم کرده است.


عملگرهای های پایه ای در جاوا به بخش های زیر تقسیم می شود:


•    عملگرهای محاسباتی(Arithmetic Operators)


•    عملگرهای رابطه ای(Relational Operators)


•    عملگرهای منطقی(Logical Operators)


•    عملگرهای وظیفه ای(Assignment Operators)

 


عملگرهای محاسباتی(Arithmetic Operators):


عملگرهای محاسباتی همان عملگرهایی هستند که در محاسبات جبری ریاضی نظیر تفریق ،ضرب،جمع،تقسیم و....استفاده می شوند.


پایین در جدول(1) به این عملگرها همراه با مثال می پردازیم:

 

فرض کنید متغیر صحیح A دارای مقدار 10و متغیر صحیح B دارای مقدار 20 می باشد.


A=10
B=20


•    به +،*،/،-،%،^و.... عملگر می گویند.
•    به A,B,c,f,g,e,R و....در کل به متغیر ها عملوند می گویند.


خیلی سخت نگیرید چیز خاصی نیست تنها برای نام بردنشون از این اصلاحات استفاده میکنیم که منظورمون رو برسونیم.

 

جدول(1)
شمارهمعرفی عملگر محاسباتی همراه با مثال
1

+ (جمع)
مثال:A+B  می دهد 30

2

    -    (تفریق)
مثال:A-B  می دهد -10

3

*(ضرب)
مثال: A*B می دهد 200

4

/ (تقسیم)
مثال:B/A می دهد 2

5

% (باقیمانده)
مثال:B%A می دهد 0

6

++ (افزایش)
به مقدار موجود عملوند(متغیر) یکی اضاف می کند.(عملوند+1=عملوند)
مثال:++B می دهد 21
++B معادل B=B+1 می باشد.

7

- - (کاهش)
از مقدار موجود عملوند(متغیر) یکی کم می کند.(1-عملوند=عملوند)
مثال:--B می دهد 19
- - B معادل B=B-1 می باشد.

 

 

عملگرهای رابطه ای(Relational Operators):
پایین در جدول(2) به معرفی این عملگر همراه با مثال پرداخته شده است.
فرض کنید متغیر صحیح A دارای مقدار 10و متغیر صحیح B دارای مقدار 20 می باشد.

 

A=10;
B=20;

 

 

 

جدول(2)
شمارهمعرفی عملگر رابطه ای همراه با مثال
1

== (برابر)
برای برسی مقدار دو عملوند(متغیر) که آیا مقدارشون برابر هست یا خیر.
اگر دو متغیر برابر باشد شرط درست(true) و اگه برابر نبودن شرط نادرست(false) می باشد.
مثال: (A==B) نادرست(false)می باشد.

2

    =! (برابر نیست یا نابرابری)
مقدار دو متغیر (عملوند) رو از نظر نابرابری بررسی میکند .
اگر دو متغیر نابرابر باشند شرط درست(true) و اگر برابر باشند شرط نادرست(false) می باشد.
مثال: (A!=B) درست(true) می باشد.

3

< (بزرگتر از)
اگر مقدار متغیر سمت چپ از مقدار متغیر سمت راست بزرگ تر باشد شرط درست(true)و برقرار می باشد.
مثال: (A>B) نادرست(false) می باشد.

4

> (کمتر از)
اگر مقدار متغیر سمت چپ از مقدار متغیر سمت راست کوچک تر باشد شرط درست(true)و برقرار می باشد
مثال: (A<B) درست(true) می باشد.

5

>=(بزرگ تر مساوی از)
اگر مقدار متغیر سمت چپ از مقدار متغیر سمت راست بزرگ تر یا مساوی باشد شرط درست(true)و برقرار می باشد.
مثال: (A>=B) نادرست(false) می باشد

6

<=کوچکتر مساوی از)
اگر مقدار متغیر سمت چپ از مقدار متغیر سمت راست کوچک تر یا مساوی باشد شرط درست(true)و برقرار می باشد.
مثال: (A<=B) درست(true) می باشد

 

عملگرهای منطقی(Logical Operators):
پایین در جدول(3) به معرفی این عملگرها همراه با مثال پرداخته شده است.
فرض کنید متغیر بولی(boolean)  A دارای مقدار true و متغیر بولی(boolean) B دارای مقدار false می باشد.

 

boolean A=true;
boolean B=false;

 

 

جدول(3)
شمارهمعرفی عملگر منطقی همراه با مثال
1

&& (و)(and)
اگر مقدار هر دو عملوند(متغیر) درست(true) باشند شرط درست(true) می باشد.
مثال: (A && B) نادرست(false)می باشد.

2

|| (یا)(or)
اگر حداقل مقدار یکی از دو متغیر درست(true)باشد شرط درست(true) می باشد.
مثال: ( A||B ) درست(true) می باشد

3

! (not)(نقیض)
مقداری منطقی که متغیر دارد رو برعکس(نقضش)می کند.
اگر مقدار یک متغیر درست(true)  باشد بعد از اعمال !  مقدارش عکس و نادرست(false)می شود.
 مثال: (!A) درست(true) می باشد.
مثال:  (A && B)!  درست(true) می باشد.

 

 

عملگرهای وظیفه ای(Assignment Operators):


پایین در جدول(4) به معرفی این عملگرها همراه با مثال پرداخته شده است.

 

 

جدول(4)
شمارهمعرفی عملگر وظیفه ای همراه با مثال
1

=
اختصاص(نسبت) دادن مقدارهای سمت راست عملگر مساوی به سمت چپ عملگر مساوی
مثال:C = A + B مقدار A + B ریخته (اختصاص داده)(نسبت داده) می شود به متغیر C

2

+=
مقدار متغیر سمت چپ مساوی را با مقدار متغیر سمت راست مساوی جمع بزن بعد نتیجه را  به متغیر سمت چپ مساوی اختصاص(نسبت) بده.
مثال:C += A  معادل C = C + A

3

-=
مقدار متغیر سمت چپ مساوی را از مقدار متغیر سمت راست مساوی کم کن بعد نتیجه را  به متغیر سمت چپ مساوی نسبت (اختصاص) بده.
مثال: C -= A معادل C = C - A

4

*=
مقدار متغیر سمت چپ مساوی را در مقدار متغیر سمت راست مساوی ضرب کن بعد نتیجه را  به متغیر سمت چپ مساوی نسبت (اختصاص) بده
مثال:C *= A  معادل  C = C * A

5

/=
مقدار متغیر سمت چپ مساوی را بر مقدار متغیر سمت راست مساوی تقسیم کن بعد نتیجه را  به متغیر سمت چپ مساوی نسبت (اختصاص) بده
مثال:C /= A  معادل  C = C / A

6

%=
باقیمانده تقسیم مقدار متغیر سمت چپ مساوی را بر مقدار متغیر سمت راست مساوی به دست بیاور  بعد نتیجه را  به متغیر سمت چپ مساوی نسبت (اختصاص) بده
مثال:C %= A  معادل  C = C % A

 

 

اولیت عملگر ها در جاوا:
عملگر ها برای تاثیر گذاشتن بر متغیر نسبت به هم اولیت هایی دارند.
به مثال زیر توجه کنید:

 

x = 7 + 3 * 2

 

بنظر شما جواب x چند میشه؟!!!20 نه اشتباه است!!!!


در اینجا اگر ترتیب اولیت های عملگر ها رو رعایت کنیم جواب 13 می شود!!!!!!!!


عملگر * (ضرب)  اولیت بیشتری نسبت به عملگر + (جمع) دارد!!!!!


پس ابتدا ضرب 2*3 انجام می شود و سپس نتیجه اش با 7 جمع می شود.


در برنامه نویسی به همین صورت به انواع عملگر ها با توجه به اولیتی که دارند ترتیب اثر داده می شود.


در جدول(5) در زیر اولیت انواع عملگرها نسبت به هم مشخص شده اند.


•    در جدول زیر اولیت ها از بالا به پایین کمتر می شود یعنی عملگر هایی که در ابتدای سطر جدول هستند بالاترین اولیت
و عملگر هایی که آخر سطر جدول هستند کمترین اولیت رو نسبت به هم دارند.


نکته: ما هنوز عملگر های دیگه ای هم داریم اما در این آموزش سعی کردیم عملگر هایی که بیشترین کاربرد را دارد آموزش بدیم و از مطالب اضافی و خسته کننده برهیز شده است.برای اطلاعات بیشتر می توانید سرچ بزنید!!!!!!

 

جدول(5)
دسته بندی عملگراولیت
پسوند (Postfix)() [] . (عملگر نقطه)از راست به چپ
ضربی (Multiplicative)* / %از چپ به راست
افزودنی (Additive)+ - از چپ به راست
رابطه ای (Relational)> >= < <=  از چپ به راست
برابری (Equality)== != از چپ به راست
و (and)&& از چپ به راست
یا (or)|| از چپ به راست
وظیفه ای (Assignment)= += -= *= /= %=از راست به چپ

 

 

خب از مقدمه چینی و توضیح مفاهیم گذشتیم رسیدیم به ایستگاه مثال!!!!!
اول قصد داشتم مستقیم برم سراغ مثال و بین مثال ها به مفاهیم بپردازیم!!! اما گفتم اول 0 تا 100 مفاهیم مربوط به این جلسه رو بگم بعد مثال کار کنیم اگه نکته ای هم جا مونده باشه تو مثال ها با هم بررسیش می کنیم.


مثال1:

 

package iran;

public class Example2 {

    public static void main(String[] args) {

        int a = 10;
        int b = 50;
        int c = 0;
        c = a + b;
        System.out.println("c=" + c);

    }
}

 

 

فلوچارت مثال عملگر در جاوا

 

 

خروجی:

 

c=60


در مثال بالا با استفاده از عملگر جمع(+) حاصل جمع مقدار دو متغیر a و b داخل متغیر c ریخته شد  و مقدار متغیر c از 0 به 60  تغییر یافت و با دستور چاپ در خروجی کنسول نمایش داده شد.

 

 

 

...ادامه این جلسه آموزشی را می توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

آموزش آسان و ساده زبان برنامه نویسی جاوا

لینک دانلود

 

 


نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.

instagram
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر
محسن رضايي
سه شنبه پانزدهم اسفند ۹۶
پاسخ
()
()
محسن رضايي
تشکر ويژه بابت اموزش جاوا ....