menusearch
javapro.ir

جلسه هفتم | ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

جستجو
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ۱۶:۳۸:۶
۱۴۰۰/۸/۱۶ یکشنبه
(2)
(0)
جلسه هفتم | ماتریس ها در برنامه نویسی متلب
جلسه هفتم | ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

فهرست جلسات مینی دوره متلب

جلسه اول | آموزش تصویری نصب برنامه متلب در کامپیوتر

جلسه دوم | آموزش کار با برنامه متلب

جلسه سوم | آموزش کار با توابع ریاضی ساده در متلب

جلسه چهارم | آموزش متغیرها در برنامه نویسی متلب

جلسه پنجم | معرفی انواع داده ها در متلب

جلسه ششم | آرایه ها در برنامه نویسی متلب

جلسه هفتم | ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

جلسه هشتم | ادامه ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

جلسه نهم | رشته ها در برنامه نویسی متلب

جلسه دهم | آرایه سلول ها در برنامه نویسی متلب

جلسه یازدهم | اسکریپت ها در برنامه نویسی متلب

جلسه دوازدهم | آرایه‌های چندبعدی در متلب

جلسه سیزدهم | حلقه ها و دستورات شرطی در متلب

جلسه چهاردهم | ساختارها(structures) در متلب

جلسه پانزدهم | توابع در متلب

جلسه شانزدهم | رسم نمودار دوبعدی در متلب

جلسه هفدهم | ادامه رسم نمودار دوبعدی در متلب

جلسه هجدهم | رسم نمودار سه بعدی در متلب

جلسه نوزدهم | محاسبات نمادین در متلب

جلسه بیستم(آخر) | ادامه محاسبات نمادین در متلب

 

مینی دوره آموزش رایگان برنامه نویسی متلب

 

 

آموزش برنامه نویسی متلب
موضوع:ماتریس ها در برنامه نویسی متلب
جلسه: هفتم
مدرس : مدرسین جاواپرو
متلب را ساده،آسان و شیرین بنوشید!!!

 

 

 

سفارش انجام پروژه متلب (MATLAB) {پروژه های کوچک تا تجاری} با تحویل به موقع، صحیح و کامل کار[اینجا کلیک کنید]

 

 

 

 

در جلسه ششم آموزش برنامه نویسی متلب کار با آرایه ها را شروع کردیم، و گفتیم که آرایه ها همان بردارها یا ماتریس های یک بعدی هستند. بنابراین دستورات گفته شده در جلسه قبل برای ماتریس ها نیز صدق می‌کند ولی یک سری تفاوت هایی نیز وجود داشته که در یک جلسه جداگانه قصد داریم به آن بپردازیم.
به دو شکل می‌توان یک ماتریس را مستقیما تعریف نمود:

 

>>m = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]
m =
    1    2    3
    4    5    6
    7    8    9
>>m =[1 2 3
4 5 6
7 8 9]
m =
    1    2    3
    4    5    6
    7    8    9


حالت اول با استفاده از ";" و حالت دوم با فشردن Enter. در حالت دوم نیز می‌توان با ایجاد چند tab درایه های هر ستون را زیر هم قرار داد، این کار صرفا به خوانایی و زیبایی دستور کمک می‌کند و در هر حالت تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی‌کند:

 

>>m =[1 2 3
    4 5 6
    7 8 9]
m =
    1    2    3
    4    5    6
    7    8    9


بین درایه ها نیز می‌توان به جای فاصله از "," استفاده کرد.
ترانهاده ی ماتریس m نیز بدین شکل خواهد بود:

 

>>m'
ans =
    1    4    7
    2    5    8
    3    6    9


برای جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و حتی توان درایه ای(نه ماتریسی که در نظریه ماتریس ها مطرح می-شود) از عملگرهای +.، -.، *.، /. و ^. به ترتیب استفاده می‌شود.
مثال:

 

>>m = [1,2,3;1,2,3;1,2,3];
>>n = [1,0,0;0,1,0;0,0,1];
>>m,n
m =
    1    2    3
    1    2    3
    1    2    3
n =
    1    0    0
    0    1    0
    0    0    1
>>m .* n
ans =
    1    0    0
    0    2    0
    0    0    3
>>m .^ 2
ans =
    1    4    9
    1    4    9
    1    4    9


در این حالت باید ابعاد دو ماتریس دقیقاً برابر باشند. اما برای ضرب و تقسیم و توان ماتریسی نیازی به "." قبل از عملگر نیست. به شرط درست بودن ابعاد ماتریس ها این عملیات قابل انجام است.


مثال:

 

>>m = [1 2 3;4 5 6]
m =
    1    2    3
    4    5    6
>>n = [1 1;2 2;3 3]
n =
    1    1
    2    2
    3    3
>>m * n
ans =
  14  14
  32  32
>>n * m
ans =
    5    7    9
  10  14  18
  15  21  27
>>m = [1,2,3;1,2,3;1,2,3];
>>m * m
ans =
    6  12  18
    6  12  18
    6  12  18
>>m ^ 2
ans =
    6  12  18
    6  12  18
    6  12  18

 

  • ماتریس وارون و دترمینان یک ماتریس مربعی از طریق inv() و det() به دست می‌آیند.

 


مثال: اگر A و B به صورت زیر تعریف شده باشد،معادله Ax = B را حل نمایید.

 

>>A =
    4    1    4
    1    2    1
    1    4    2
>>B =
    2    1    1
    1    1    4
    3    3    4


جواب:


برای حل معادله باید دو طرف را در A-1 ضرب نماییم. پس x = A-1B. بنابراین ابتدا معکوس A را به دست آورده سپس در B ضرب می‌کنیم. بهتر است قبل از انجام اینکار دترمینان ماتریس A را حساب کرده تا مطمئن شویم که مخالف صفر بوده و در نتیجه A معکوس پذیر است:

 

>>det(A) == 0
ans =
    0
پس داریم:
>>inv(A)*B
ans =
  -1.0000  -1.0000  4.0000
  0.2857  0.4286  2.1429
  1.4286  1.1429  -4.2857


- سه ماتریس []، ones(m,n) و zeros(m,n) به ترتیب ماتریس های تهی، یکه با ابعاد m*n و صفر با ابعاد m*n هستند که به شکل زیر تعریف می‌گردند:

 

>>ones(2,3)
ans =
    1    1    1
    1    1    1
>>zeros(3,3)
ans =
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0


مطالب گفته شده پیرامون استخراج آرایه در مورد ماتریس ها نیز صادق است. ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

 

m =
    1    2    3
    4    5    6
    7    8    9


اگر شمارش درایه ها را از ستون اول به صورت ستونی انجام دهیم درایه پنجم برابر خواهدبود با:

 

m(4)
ans =
    2


برای دسترسی به درایه ها می‌توان اندیس مؤلفه های آن را نیز وارد کرد:

 

m(2,2)
ans =
    5
m(end)
ans =
    9


مثال های زیر را با دقت بررسی کنید. دستورات گفته شده در جلسه قبل این بار با ماتریس فوق بررسی شده اند.

 

>>m(:)
ans =
    1
    4
    7
    2
    5
    8
    3
    6
    9
>>m(1:3)
ans =
    1    4    7
>>m(1,2:3)
ans =
    2    3
>>m(2:3,2:3)
ans =
    5    6
    8    9
>>m([1 3],[1 3])
ans =
    1    3
    7   
9


تمرین: در مثال فوق جای سطر دوم و اول را در ماتریس m تعویض کنید.


جواب:

 

>>m([2 1 3],[1 2 3])
ans =
    4    5    6
    1    2    3
    7    8    9


آرایه اول، مربوط به اندیس سطرها و آرایه دوم اندیس ستون هاست.
برای استخراج ستون دوم علاوه بر روش های گفته شده بدین ترتیب نیز می‌توان عمل کرد:

 

>>m(:,2)
ans =
    2
    5
    8


نکته: علامت ":" معادل 1:end است.
دستور find در ماتریس ها به دوشکل قابل استفاده است. حالت اول مشابه قبل:

 

>>find(m>=5)'
ans =
    3    5    6    8    9
>>m(ans)
ans =
    7    5    8    6    9


توجه: از "’" برای تبدیل به بردار سطری استفاده شده است.
ابتدا اندیس ها و سپس درایه های مربوط به هر اندیس را استخراج کردیم.
اما حالت دوم، چنانچه اندیس های سطر و ستون مؤلفه های مربوطه را بخواهیم بدین شکل عمل می‌کنیم:

 


>>[a b] = find(m>=5)
a =
    3
    2
    3
    2
    3
b =
    1
    2
    2
    3
    3


-دستور diag:

 

>>diag(m)
ans =
    1
    5
    9


این دستور اگر یک ماتریس را در آرگومان بگیرد عناصر قطر اصلی را برمی گرداند.(برای ماتریس های مستطیلی نیز امتحان کنید.)
اما چنانچه یک بردار را در آرگومان بگیرد یک ماتریس قطری(ماتریسی که در آن همه درایه ها به جز قطر اصلی صفر هستند) با درایه های بردار داده شده برمی گرداند:

 

>>diag(ans)
ans =
    1    0    0
    0    5    0
    0    0    9


-دستور sum:
مجموع عناصر ستون های یک ماتریس را برمی گرداند. اگر آرگومان آن یک بردار باشد، مجموع مؤلفه های آن بردار را می‌دهد:

 

>>sum(m)
ans =
  12  15  18
>>d = diag(m);
>>sum(d)
ans =
 
15


واضح است که برای به دست آوردن مجموع کل درایه های ماتریس می‌توان نوشت:

 

>>sum( sum(m) )
ans =
  45


-ماتریس جادویی:
ماتریسی مربعی است که مجموع سطرها یا ستون های آن یکسان خواهد بود. برای مثال برای حالت 3 در 3:

 

>>magic(3)
ans =
    8    1    6
    3    5    7
    4    9    2
>>sum(ans)
ans =
  15  15  15


مجموع عناصر قطر اصلی این ماتریس نیز برابر با 15 است:

 

>>sum( diag( magic(3) ) )
ans =
 
15

 

پیروز و موفق باشید

 

 

 

تدریس خصوصی آنلاین و از راه دور متلب(MATLAB) با مدرس های حرفه ای و با تجربه

 

 


 

جلسه هفتم | ماتریس ها در برنامه نویسی متلب

 

فرمت:PDF (لطفا در صورت خرابی لینک دانلود گزارش بدید که لینک اصلاح کنیم)

 


لینک دانلود آموزش رایگان اندروید

لینک دانلود

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
ثبت نام در دوره آموزش Spring security
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب