menusearch
javapro.ir

متد ()lastindexOf در کلاس String جاوا

جستجو
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ | ۰:۶:۴۰
۱۳۹۶/۸/۹ سه شنبه
(2)
(0)
متد ()lastindexOf در کلاس String جاوا
  متد ()lastindexOf در کلاس String جاوا
به نام خدا

        
تقدیم به هموطنان عزیزمجاوا را با لذت یاد بگیر!

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا

نمونه مثال از کلاس String

متد ()lastindexOf

نویسنده : رحمان زارعی

جاوا را ساده،آسان و شیرین بنوشید!!!


سلام. در آموزش قبل مامتد ()indexOf  را بررسی کردیم. در این جلسه آموزشی جاوا قصد داریم در مورد کاربرد متد ()lastindexOf با هم یک بحث کوتاهی داشته باشیم. 😊

کاربرد متد()lastindexOf چیست؟ برای پیدا کردن ایندکس آخرین کاراکتر یا زیر رشته (sub-string) موجود در یک String از این متد استفاده می کنیم.

 
متد ()lastindexOf با پارامترهای مختلف


 
int lastindexOf(int ch)
 
ایندکس آخرین کاراکتر ch موجود در یک String مشخص را برمی گرداند. منظور از آخرین کاراکتر ch این است که اگر در یک رشته بیش از یک عدد کاراکتر ch داشتیم، متد lastindexOf ایندکس آخرین کاراکتر ch موجود در رشته را برای ما برمی گرداند.
 
 
Example:
 
package javalike;

public class Test5 {

    public static void main(String[] args) {
        String str = "javalike";
        System.out.println(str.lastindexOf('a'));
    }
}
 
خروجی(output):
 
3
 
•    در برنامه بالا ، با وجود این که در رشته "javalike" دو کاراکتر 'a' یکی با ایندکس 1 و دیگری با ایندکس 3 داشتیم ، متد lastindexOf ایندکس آخرین کاراکتر 'a' را به ما پس داد.

متد بعدی.......


 
int  lastindexOf(int  ch, int  fromindex):

•    از نقطه ایندکس fromindex رشته(String) مورد نظر به سمت عقب شروع به پیدا کردن آخرین کاراکتر ch موجود در رشته(String) مورد نظر می کند. میدوم مفهومش هنوز واضع نیست! با مثال کاربرد متد بالا رو توضیح میدم.

مثلا فرض کنید یک رشته با نام str به صورت زیر داریم:

 
String  str = "javalike";
 
•    حال متد lastindexOf را به صورت زیر برای رشته str صدا می زنیم:
 
str.lastindexOf('k', 6)

•    در دستور بالا، پارامتر fromindex=6 و پارامتر 'ch='k می باشد. حالا این دو پارامتر داده شده به متد lastindexOf به چه معناست؟ دستور str.lastindexOf('k', 6) میگه که از نقطه ایندکس ششم رشته str به سمت عقب شروع به پیدا کردن آخرین ایندکس کاراکتر 'k' درون رشته str کن.
 
ایندکس های کاراکترها درون یک String
 
•    با توجه به دستور str.lastindexOf('k', 6) و شکل(1) ، متد lastindexOf از ایندکس 6ام شروع به جست و جو برای پیدا کردن آخرین ایندکس کاراکتر 'k' موجود در رشته str می کند.اگر در ایندکس ششم این کاراکتر وجود نداشت ، به سمت عقب حرکت می کند یعنی میره سراغ ایندکس پنجم رشته str ، اگر کاراکتر 'k' در ایندکس 5 ام وجود داشته باشد مقدار ایندکس 5 ام رو برمی گرداند در غیر این صورت به سراغ ایندکس 4 و... می رود و در صورت وجود نداشتن در ایندکس های 4 و 3 و 2 و1 میره سراغ ایندکس صفرم رشته str و اگر کاراکتر 'k' در ایندکس صفرم رشته str وجود داشت ، ایندکس صفر را برمی گرداند و در غیر این صورت مقدار -1 که به معنای پیدا نشدن کاراکتر 'k' هست را برای ما برمی گرداند.
 
Example:
 
package javalike;

public class Test5 {

    public static void main(String[] args) {
        String  str = "javalike";
        System.out.println(str.lastindexOf('k', 6));
    }
}

خروجی(output):
 
-1

به دلیل این که کاراکتر 'k' از بازه 6 تا 0 رشته str پیدا نشده است ، متد lastindexOf مقدار -1 را به ما پس داده است.
 
Example:
 

package  javalike;

public  class  Test5 {

    public  static  void  main(String[] args) {
        String str = "javalike";
        System.out.println(str.lastindexOf('a', 6));
    }
}

خروجی(output):
 
3

•     متد lastindexOf از بازه 6 به صورت عقبگرد شروع به پیدا کردن ایندکس آخرین کاراکتر 'a' موجود در رشته str کرده است. منظور از عقبگرد این است که ابتدا ایندکس 6 رشته str  رو بررسی کرده ودر صورت عدم وجود کاراکتر 'a' در ایندکس 6 رشته str  ، ایندکس 5 رشته str  رو بررسی کرده و در صورت عدم وجود کاراکتر 'a' در ایندکس 5 رشته str  ،ایندکس 4 رشته str رو بررسی کرده و در صورت عدم وجود کاراکتر 'a' در ایندکس 4 رشته str ، ایندکس 3 رشته str را چک کرده و  به دلیل وجود داشتن کاراکتر 'a' در ایندکس 3 رشته str ، مقدار ایندکس 3 را به عنوان خروجی به ما پس داده است.
 
متد بعدی.......
 
int lastindexOf(String str):

•    این متد ایندکس آخرین رشته str موجود در یک String را برمی گرداند.
 
Example:
 
 
package javalike;

public class Test5 {

    public static void main(String[] args) {
        String str = "javalikejava";
        System.out.println(str.lastindexOf("java"));
    }

}

خروجی(output):
 
8

توضیحات:
 
String str = "javalikejava";

•    یک String ایجاد کرده که در درون خود دو رشته "java" دارد.
 
System.out.println(str.lastindexOf("java"));
 
 
•    دستور بالا ایندکس آخرین رشته "java" موجود در رشته "javalikejava" رو به دست می آورد. ما دو رشته "java" با ایندکس های متفاوت یکی 0 و دیگری 8 در رشته str داریم.اما چون متد lastindexOf آخرین ایندکس یک رشته را در رشته دیگر پیدا می کند ، مقدار ایندکس 8 رشته java رو به ما پس می دهد.
 
متد بعدی.......
 
int  lastindexOf(String  str, int  fromindex):
 
از نقطه ایندکس fromindex رشته(String) مورد نظر به صورت عقب گرد شروع به پیدا کردن آخرین رشته str موجود در رشته(String) مورد نظر می کند
 
•    منظور از عقب گرد این است که اگر fromindex=4 بود ، از ایندکس چهارم رشته مورد نظر شروع به پیدا کردن رشته str می کند ، اگر در ایندکس 4 رشته مورد نظر ، رشته str پیدا شد خب ایندکس 4 به ما پس داده می شود در غیر این صورت به سمت عقب یعنی ایندکس 3 حرکت می کند و رشته str را در ایندکس 3 رشته مورد نظر چک می کند و در صورتی که رشته str در ایندکس 3 رشته مورد نظر پیدا نشد میره سراغ 2 و...
Example:
 
package  javalike;

public class Test5 {

    public static void main(String[] args) {
        String  str = "javalikejava";
        System.out.println(str.lastindexOf("java",5));
    }
}
 
خروجی(output):
 
0
 
توضیحات:
 
String str = "javalikejava";
 

•    یک String ایجاد کرده که در درون خود دو رشته "java" دارد.
 
System.out.println(str.lastindexOf("java",5));
 

•    در دستور بالا، متد lastindexOf از ایندکس 5 ام رشته str به صورت عقب گرد شروع به بررسی و پیدا کردن ایندکس آخرین رشته "java" موجود در رشته str می کند ، در بازه بین 5 تا 0 تنها یک رشته "java" وجود دارد که آن هم ایندکس اش صفر می باشد.
•    بررسی عقب گرد رشته str از ایندکس 5 تا 0 را برای پیدا کردن آخرین ایندکس رشته "java" توسط متد lastindexOf در شکل(2) مشاهده می کنید.

آموزش String در جاوا

Example:
 

package  javalike;

public class LastindexOfExample {
    public static void main(String args[]) {
        String str1 = new String("This is a javalike tutorial");
        String str2 = new String("java");
        String str3 = new String("like");
        String str4 = new String("likes");
        System.out.println("Last 'a' in str1: " + str1.lastindexOf('a'));
        System.out.println("Last 'a' in str1 whose index<=15:"
                + str1.lastindexOf('a', 15));
        System.out.println("Last 'a' in str1 whose index<=30:"
                + str1.lastindexOf('a', 30));
        System.out.println("Last occurrence of str2 in str1:"
                + str1.lastindexOf(str2));
        System.out.println("Last occurrence of str2 in str1 before 15:"
                + str1.lastindexOf(str2, 15));
        System.out.println("Last occurrence of str3 in str1:"
                + str1.lastindexOf(str3));
        System.out.println("Last occurrence of str4 in str1"
                + str1.lastindexOf(str4));
        System.out.println("Last occurrence of 'is' in str1:"
                + str1.lastindexOf("is"));
        System.out.println("Last occurrence of 'is' in str1 before 4:"
                + str1.lastindexOf("is", 4));
    }
}
 
خروجی(output):
 
Last 'a' in str1: 25
Last 'a' in str1 whose index<=15:13
Last 'a' in str1 whose index<=30:25
Last occurrence of str2 in str1:10
Last occurrence of str2 in str1 before 15:10
Last occurrence of str3 in str1:14
Last occurrence of str4 in str1-1
Last occurrence of 'is' in str1:5
Last occurrence of 'is' in str1 before 4:2

پیروز و موفق باشید

آموزش جاوا


این جلسه آموزشی را می توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.

این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)


دانلود کتاب آموزش جاوا

لینک دانلود


باز نشر این مطلب تنها بصورت PDF و با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.

برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا عضو کانال تلگرام ما شوید.