menusearch
javapro.ir

نمونه سوالات پایه ای جاوا سری یک

جستجو
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | ۲۱:۵۶:۴
۱۳۹۸/۸/۱۹ یکشنبه
(6)
(0)
نمونه سوالات پایه ای جاوا سری یک
نمونه سوالات پایه ای جاوا سری یک

این آموزش به همت زینب شمس از نویسندگان افتخاری سایت جاوا پرو تهیه گردیده است.


سلام ،ما می‌خواهیم توی این بخش یه سری نمونه سوال برنامه نویسی رو با هم تمرین کنیم. 

               
قبل از شروع ،خواندن این موارد خوب است:


1)صورت سوال رابرای خود چندین بار بخوانید تا کاملا سوال برای شما روشن شود.


2) اگرچندین بارخواندید وصورت سوال برای شما گنگ بود می‌توانید از بخش توضیحی که قراردادیم استفاده کنید.تاجایی که امکان دارد فکرکنید و سریع سراغ کد نوشتن نروید بلکه باخود بگویید سوال چی به من داده و چی از من می‌خواهد. دربرخی از موارد با یک فرمول میشود ورودی رابه خروجی تبدیل کرد ولی جلوتر خواهیم دید فقط فرمول کافی نیست وباید الگوریتم هم بلد باشیم ،که به آنهاهم خواهیم پرداخت.تاجایی که امکان دارد با هرچی که می‌توانید سوال روبرای خود روشن کنید.مثلا برای خود شکل بکشید،تصویرسازی ذهنی کنید و هرروش دیگه ای که بیشترمی فهمید چون مطمئنا نتیجه آن را بعدا خواهید دید.


1)برنامه ای بنویسید که کاربرطول وعرض مستطیل راواردکند و برنامه محیط ومساحت مستطیل رابدهد.


توضیح: مساحت مستطیل = طول*عرض              محیط مستطیل=2(طول +عرض)


ابتدا کاربر دوعدد را وارد می‌کند سپس این دو عدد به جای طول و عرض قرار می‌گیرد بعد فرمول ها وارد عمل میشوند بعد دو مقدار محیط و مساحت مستطیل چاپ میشود.


پاسخ:

 


package test1;

import java.util.Scanner;

//www.javapro.ir

public class Javapro {
   public static void main(String[] args) {
       Scanner input = new Scanner(System.in);

       System.out
               .println("Dear user, please enter the length of your rectangle here:");
       int length = input.nextInt();
       System.out
               .println("Dear user, please fill in the rectangle of your choice here");
       int width = input.nextInt();

       int circumference = 2 * (length + width);
       int area = length * width;

       System.out.println(circumference);
       System.out.println("rectangle area:");
       System.out.println(area);
   }

}

 

خروجی: یک نمونه تست شده برنامه به صورت زیر است:

 

Dear user, please enter the length of your rectangle here:
20
Dear user, please fill in the rectangle of your choice here
4
48
rectangle area:
80

 

•    شما می‌توانید برای تمرین بیشتر این کد را برای دیگر اشکال هندسی هم پیاده سازی کنید.

 

 

2) برنامه ای بنویسید که دو متغیر ازکاربر بگیرد و جای آنها را با کمک متغیرکمکی عوض کند.


توضیح: کاربر دو عدد را وارد می‌کند و این اعداد جای دو متغیر قرار میگیرندبعد ما از یک متغیرکمکی خالی استفاده می‌کنیم به این صورت که متغیر اول را توی متغیرکمکی می‌ریزیم پس متغیرکمکی پرشده و متغیر اول خالی میشود بعد متغیر دوم راجای متغیر اول قرار میدهیم پس متغیر اول پر و متغیردوم خالی و متغیرکمکی پر است پس متغیرکمکی را داخل متغیر دوم میریزم.


پاسخ:

 

package test1;

import java.util.Scanner;

public class Javapro {
   public static void main(String[] args) {
       Scanner input = new Scanner(System.in);

       System.out
               .println("Dear user, please do not hesitate to comment here:");
       int x = input.nextInt();
       System.out
               .println("Dear user, please do not hesitate to leave your comment here:");

       int y = input.nextInt();

       int temp;

       temp = x;
       x = y;
       y = temp;

       System.out.println("The first variable:");
       System.out.println(x);
       System.out.println("The second variable:");
       System.out.println(y);
   }
}

 

خروجی: یک نمونه تست شده برنامه به صورت زیر است:

 

Dear user, please enter the length of your rectangle here:
20
Dear user, please fill in the rectangle of your choice here
4
48
rectangle area:
80

 

3) برنامه ای بنویسید که کاربرد و متغیر را وارد می‌کند و جای این دو متغیر عوض می‌شود ولی این بار بدون کمک گرفتن از متغیرکمکی.


توضیح:کاربرکه دوعدد را وارد کرد و این دو عدد جای متغیرها که نشستند این بار دو متغیر را روی هم میریزیم (جمع میزنیم) و داخل متغیر اول قرار میدهیم بعد، از متغیر اول جدید بدست آمده مقدار متغیر دوم قبلی راکم میکنیم و داخل متغیر دوم جدید قرار میدهیم بعد، از متغیر اول جدید متغیر دوم جدید را کم میکنیم بدین سان متغیر اول جدیدتر بدست می‌آید که این ها را چاپ میکنیم.


پاسخ:

 

package test1;

import java.util.Scanner;

public class Javapro {
   public static void main(String[] args) {
       Scanner input = new Scanner(System.in);

       System.out
               .println("Dear user, please do not hesitate to comment here:");
       int x = input.nextInt();
       System.out
               .println("Dear user, please do not hesitate to leave your comment here:");

       int y = input.nextInt();

       int temp;

       temp = x;
       x = y;
       y = temp;

       System.out.println("The first variable:");
       System.out.println(x);
       System.out.println("The second variable:");
       System.out.println(y);
   }
}

 

خروجی: یک نمونه تست شده برنامه به صورت زیر است:

 

Dear user, please do not hesitate to comment here:
10
Dear user, please do not hesitate to leave your comment here:
20
The first variable:
20
The second variable:
10

 

4) برنامه ای بنویسید که کاربر عددی را وارد کند بعد قدر مطلق کد وارد شده نمایش داده شود. 

                 
توضیح:برای این کار ابتدا باید تشخیص دهیم عدد وارد شده بزرگتر مساوی صفر هست و یا این که کوچکتر از صفر چون قدر مطلق اعداد مثبت خودش است و برای بدست آوردن قدر مطلق اعداد منفی کافیست عدد را ضرب منفی یک کنیم.


پاسخ:

 

package test1;

import java.util.Scanner;

public class Javapro {
   public static void main(String[] args) {
       Scanner input = new Scanner(System.in);

       System.out.println("Dear user, please enter your desired number here:");
       int num = input.nextInt();

       if (num < 0) {
           num = num * (-1);
       }

       System.out.println("Absolute value of a number:");
       System.out.println(num);
   }

}

 

خروجی1:

 

Dear user, please enter your desired number here:
-9
Absolute value of a number:
9

 

خروجی2:

 

Dear user, please enter your desired number here:
5
Absolute value of a number:
5

 

 

5) برنامه ای بنویسید که دو عدد را از کاربر بگیرد و بدون اینکه از عملگر ضرب استفاده کند این دو عدد را در هم ضرب نماید.


توضیح:همان طورکه می‌دانیم اگردوعدد داشته باشیم اگر یکی از اعداد رابه دفعات عدد دیگر با هم جمع بزنیم دراصل همان کارضرب را انجام داده ایم.اگرنمیدانستید امتحان کنید.

 


package test1;

import java.util.Scanner;

public class Javapro {
   public static void main(String[] args) {
       Scanner input = new Scanner(System.in);

       System.out
               .println("Dear user, please enter your desired address here:");
       int n = input.nextInt();
       System.out.println("Dear User, Please enter your desired date here:");
       int m = input.nextInt();

       int sum = 0;
       for (int i = 0; i < m; i++) {
           sum = sum + n;
       }

       System.out.println("Multiply these two numbers:");
       System.out.println(sum);
   }

}

 

خروجی:

 

Dear user, please enter your desired address here:
3
Dear User, Please enter your desired date here:
4
Multiply these two numbers:
12

 

6)برنامه ای را بنویسیدکه با استفاده ازضرب ،توان دو عدد راحساب کند.


توضیح:برای اینکارکافی است عدد پایه را به اندازه ی عددی که در توان آن قرار دارد ضرب کنیم.

 


package test1;

import java.util.Scanner;

public class Javapro {
   public static void main(String[] args) {
       Scanner input = new Scanner(System.in);

       System.out.println("Dear user, please enter your base number here:");
       int n = input.nextInt();
       System.out.println("Dear user, please do not hesitate to post here:");
       int m = input.nextInt();

       int counter = 1;
       for (int i = 0; i < m; i++) {
           counter = counter * n;
       }

       System.out
               .println("We convert the first number to the power of the second number:");
       System.out.println(counter);
   }
}

 

خروجی:

 

Dear user, please enter your base number here:
2
Dear user, please do not hesitate to post here:
4
We convert the first number to the power of the second number:
16

 

7)برنامه ای بنویسید که فاکتوریل عددی که کاربر وارد می‌کند راحساب کند.


توضیح:برای اینکه فاکتوریل یک عدد را حساب کنیم کافی است از عدد یک تا آن عدد را ضرب هم کنیم.


پاسخ:

 

package test1;

import java.util.Scanner;

public class Javapro {
   public static void main(String[] args) {
       Scanner input = new Scanner(System.in);

       System.out.println("Dear user, please enter your desired number here:");
       int n = input.nextInt();

       int fact = 1;
       for (int i = 1; i <= n; i++) {
           fact = fact * i;
       }

       System.out.println("Factorial of the desired number:");
       System.out.println(fact);
   }

}

 

خروجی:

 

Dear user, please enter your desired number here:
4
Factorial of the desired number:
24

 

دوست من آرزوی سعادت و کامیابی رو برات دارم،خدانگهدار

 

شما هم می‌توانید نویسنده افتخاری سایت جاواپرو باشید و محتوای آموزشی عام المنفعه تولید کنید.در صورت تمایل به همکاری ایمیل بزنید.


این جلسه آموزشی را می‌توانید بصورت کتاب الکترونیکی (PDF شده) در لینک زیر دریافت کنید.
این جلسه آموزشی را بصورت کامل و مرتب شده در لینک زیر دانلود کنید:(در صورت خرابی لینک گزارش دهید)

 

 

کانال تلگرام آموزش جاوا

 

 

دانلود رایگان کتاب اموزش زبان برنامه نویسی جاوا

لینک دانلود کتاب

 

 


نشر این مطلب با ذکر منبع (لینک سایت) بلامانع است.
برای با خبر شدن از جدیدترین مطالب آموزشی جاوا
عضو کانال تلگرام ما شوید.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

5 نظر
alireza mirzaei
چهارشنبه هجدهم اسفند ۰۰
پاسخ
()
()
alireza mirzaei
سلام کد هاي ۲ و ۳ مشکل دارند. همراه با پاسخ هاشون
آذین
پنج شنبه یکم خرداد ۹۹
پاسخ
()
()
آذین
سلام خسته نباشين ميخام يه برنامه بنويسم که با گرفتن شعاع يک دايره از ورودي مساحت و محيط دايره را محاسبه کرده در خروجي نمايش دهد (با استفاده از تعريف متد نوشته شود)
سپیا سلیمی
پنج شنبه بیست و یکم آذر ۹۸
پاسخ
()
()
سپیا سلیمی
ببخشيد چندتا سوال داشتم ميشه جواب بدين لطفا؟! به کمک حلقه هاي تو در تو حدول ضرب ده در ده ايجاد کنيد. برنامه اي که بخش دوم تابع هاي mine و mace را اجرا کند. جوابش لطفا ممنون!
پاسخ مدیر سایت
سلام.جدول ضرب یک تا نهhttps://javapro.ir/news_67405-utab
پاسخ مدیر سایت
میرزائی
پنج شنبه چهاردهم آذر ۹۸
پاسخ
(0)
()
میرزائی
سلام خسته نباشين ميخام يه برنامه اي بنويسم ک دماي هوا رو برحسب سانتي گراد از ورودي بگيره ب متد ارسال کنه و متد دماي هوا رو ب فارنهايت برگردونه ميشه يه کمکمي بهم بکنيد ممنون ميشم ... اينو ب عنوان تمرين به من دادن
زهرا
پنج شنبه چهاردهم آذر ۹۸
(0)
()
زهرا
سلام براي اين کارکافيست مقداري که کاربرواردميکندرادرمتغييري قراربدهيدواين مقداررادر9/5ضرب کرده وبا32جمع ميزنيم وجواب رادرمتغيرجديدواردميکنيم واين متغيرراچاپ ميکنيم. package javaapplication12;import java.util.Scanner;public class JavaApplication12 {public static void main(String[] args) {Scanner input=new Scanner(System.in);System.out.println("num:");double c=input.nextDouble();double f=(cIUIUUIU9/5)+32;System.out.println(f);}}
پاسخ مدیر سایت
سلام.صمیمانه ازفعالیت شما سپاسگزارم
پاسخ مدیر سایت
دنیا رئیسی
چهارشنبه بیست و دوم آبان ۹۸
پاسخ
(0)
()
دنیا رئیسی
خيلي هم عالي
پاسخ مدیر سایت
سلام.سپاسگزارم
پاسخ مدیر سایت
هدر سایت
مشاهده سرفصل ها و ثبت نام در دوره Spring Boot جاواپرو  [کلیک کنید]
آموزش پروژه محور اسپرینگ بوت(Spring Boot)-سیستم دانشگاه
دوره پرتاب | آموزش پیش نیازهای برنامه نویسی
دوره آموزش مبانی زبان برنامه نویسی جاوا
دوره آموزش مفاهیم پیشرفته زبان برنامه نویسی جاوا
مقدمه ای از زبان برنامه نویسی جاوا(java)
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش گرافیک در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش مدیریت چیدمان گرافیکی در زبان جاوا
آموزش ساخت بازی دوبعدی در زبان جاوا
Collection ها در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش پروژه محور ساخت برنامه مدیریت بانک با JavaFX
نمونه پروژه های رایگان زبان جاوا
آموزش دیتابیس در زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال پایه ای زبان برنامه نویسی جاوا
نمونه مثال String در زبان برنامه نویسی جاوا
آموزش جامع برنامه نویسی JavaFX
آموزش ساخت برنامه آزمون تستی در JavaFX
آموزش برنامه نویسی سوکت در جاوا
آموزش ساخت برنامه دفترچه تلفن با JavaFX
آموزش ساخت ربات ساده تلگرام با زبان جاوا
آموزش ساخت برنامه ماشین حساب با JavaFX
آموزش ساخت برنامه ساده مدیریت ایمیل ها با JavaFX
دوره آموزش Spring Boot
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا(JAVA)
سفارش انجام پروژه برنامه نویسی متلب(MATLAB) با قیمت منصفانه و تحویل به موقع
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی سی(C)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی پایتون(Python)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی PHP (پی اچ پی)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی اسمبلی(Assembly)
سفارش انجام پروژه زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (Javascript)
سفارش انجام پروژه هوش مصنوعی
سفارش انجام پروژه طراحی الگوریتم
سفارش انجام پروژه ساختمان داده ها
سفارش انجام پروژه مهندسی نرم افزار
سفارش انجام پروژه شبکه های کامپیوتری
سفارش انجام پروژه پایگاه داده: دیتابیس (database)
 سفارش انجام پروژه سیستم عامل
سفارش انجام پروژه پاورپوینت(PowerPoint)
سفارش انجام پروژه اکسل (Excel)
سفارش انجام تحقیق و تهیه مقاله
سوالات متداول برنامه نویسی
جدیدترین مطالب